BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Daniel Straume

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 1. studenter som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 2. forutsatte forkunnskaper

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger og gjennomgang: 20 t.
 • Laboratoriøvelser med forberedelse: 80 t.
 • Journalskriving: 25 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet består av tre laboratorieoppgaver. Teknikker som brukes er

 • DNA-kloning
 • Transformasjon
 • Proteinrensing
 • DNA/protein-sekvensanalyse
 • Mikroskopi

Det skrives fyldig laboratoriejournal for hver oppgave, inneholdende

 1. beskrivelse av forsøkene
 2. presentasjon av resultatene
 3. diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater)
 4. konklusjon

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene vil få innsikt i og direkte erfaring med noen sentrale teknologier/metoder innenfor molekylærbiologi, blant annet PCR, kloning, gel-elektroforese, bioinformatiske verktøyer for sekvens-analyser, og protein- og DNA-rensing. Det vil bli lagt spesiell vekt på at studentene lærer å skrive vitenskapelige rapporter basert på eksperimentelle data, og at studentene jobber aktivt og selvstendig på lab.

Ferdigheter.

Studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap og laberfaring til å løse noen enkle biologiske problemer, og designe eksperimenter, blant annet å

 • bruke bioinformatiske verktøy for sekvenssøk og -analyse,
 • designe og klone et gen,
 • kontrollere genekspresjon,
 • måle biologisk aktivitet, og
 • kunne følge og utføre protokoller for å rense og analysere DNA og proteiner.

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Tillærte ferdigheter kan senere bidra til å utvikle ulike molekylære verktøy for bekjempelse mot problemer i samfunnet og i ulike biologiske miljøer. For eksempel ved å

 • Forbedre human og dyre-helse (utvikle nye medisiner, vaksiner, diagnostiske verktøy, sunnere mat etc.).
 • Sikre livskvalitet på land og vann ved å fjerne forurensninger gjennom enzymatiske prosesser.
 • Produsere mer (og sunnere) mat gjennom genetisk foredling.
 • Overvåke og bekjempe/forhindre infeksjonssykdommer i samfunnet.

Disse mulighetene og utfordringene er sentrale i mange av FNs bærekraftsmål.

Generell kompetanse.

Studentene skal

 • ha oversikt over og kunne bruke sentrale molekylære verktøyer i bioforskning.
 • kunne arbeide selvstendig på lab
 • kunne arbeid med forskning, prosjekter under veiledning, og
 • kunne skrive rapporter basert på eksperimentelle data.
  • Laboratorieemne.
  • Korte forelesninger gis i forkant av hver laboratorieoppgave, og oppnådde resultater vil bli drøftet.
  • Journalskriving.
  • Praktisk hjelp og støtte på emnet av erfarne lærere.
 • Det vil være 4-5 veiledere til stede under hele emnet.

  Canvas.

 • Kompendium: "Øvelser i molekylærbiologi - BIO211". Boksmia.
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
  • Genetikk tilsvarende BIO120.
  • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210 (kan tas høsten før).
 • Laboratoriejournaler; alle må være godkjente.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner laboratorieøvelsene. Interne sensorer evaluerer journalene.
 • Obligatoriske laboratorieøvelser.

  Studentene må være til stede under hele laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.

 • Maksimalt 48 studenter. Fra og med våren 2024 vil emnet gå i januarblokka.

  Erstatning for BIO211: Studenter kan alternativt få godkjent emnet BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi som erstatning for BIO211 (kontakt studieveileder).

 • To ukers intensivkurs: Gjennomgang av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging av arbeidet på laboratoriet. Gjennomgang og diskusjon av resultatene i plenum. Journalskriving underveis i kurset.

  Hvis ikke noe annet angitt, vil labdelen av kurset være i de to første ukene i januar-blokka, og fristen for å levere inn rapporter er to uker etter labdelen.

  Man må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn samtidig med kurset.

 • B-BIOTEK, M-KB, M-MATVIT.
 • Realfag