BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Daniel Straume

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 1. studenter som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 2. forutsatte forkunnskaper for BIO211

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger og gjennomgang: 20 t.
 • Laboratoriøvelser med forberedelse: 80 t.
 • Journalskriving: 25 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Emnet består av tre laboratorieoppgaver. Teknikker som brukes er

 • Polymerase kjedereaksjon (PCR)
 • DNA-rensing
 • DNA-kloning
 • Gelelektroforese
 • Transformasjon
 • Overuttrykk av rekombinant protein
 • Proteinrensing
 • DNA/protein-sekvensanalyse
 • Mikroskopi

Det skrives en lab-rapport inneholdende

 1. Sammendrag
 2. Introduksjon
 3. Beskrivelse av metoder
 4. Presentasjon av resultatene
 5. Diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater)
 6. Konklusjon
 7. I tillegg skal besvarelser på et sett med spørsmål tilknyttet laboratorieoppgavene legges ved rapporten.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene vil få innsikt i og direkte erfaring med noen sentrale teknologier/metoder innenfor molekylærbiologi, blant annet PCR, kloning, gel-elektroforese, bioinformatiske verktøy for sekvens-analyser, protein- og DNA-rensing og mikroskopi. Det vil bli lagt spesiell vekt på at studentene lærer å skrive vitenskapelige rapporter basert på eksperimentelle data, og at studentene jobber aktivt og selvstendig på lab.

Ferdigheter.

Studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap og laberfaring til å løse noen enkle biologiske problemer og designe eksperimenter, blant annet å

 • bruke bioinformatiske verktøy for sekvenssøk og -analyse,
 • klone et gen,
 • kontrollere genekspresjon,
 • måle biologisk aktivitet, og
 • kunne følge og utføre protokoller for å rense og analysere DNA og proteiner.

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Oppnådde ferdigheter kan bidra til utvikling av molekylære verktøy for reduksjon av biologiske problemer i samfunnet og i ulike biologiske miljøer. For eksempel ved å

 • Forbedre dyre- og human helse (utvikle nye medisiner, vaksiner, diagnostiske verktøy, sunnere mat etc.).
 • Sikre livskvalitet på land og i vann ved å redusere forurensninger gjennom enzymatiske prosesser.
 • Produsere mer og sunnere mat gjennom genetisk foredling.
 • Overvåke og bekjempe/forhindre infeksjonssykdommer i samfunnet.

Disse mulighetene og utfordringene er sentrale i mange av FNs bærekraftmål.

Generell kompetanse.

Studentene skal

 • ha oversikt over og kunne bruke sentrale molekylære verktøy i bioforskning.
 • kunne arbeide selvstendig på lab
 • kunne arbeid med forskningsprosjekter under veiledning, og
 • kunne skrive rapport basert på eksperimentelle data.
  • Laboratorieemne.
  • Korte forelesninger gis i forkant av hver laboratorieoppgave, og oppnådde resultater vil bli drøftet.
  • Journalskriving.
  • Praktisk hjelp og støtte fra erfarne lærere.
 • Det vil være 4-5 veiledere til stede under hele emnet.

  Canvas.

 • Kompendium: "BIO211 - Laboratorieøvelser i molekylærbiologi".
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
  • Genetikk tilsvarende BIO120.
  • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210 (kan tas høsten før).
 • Laboratoriejournal og besvarelser på spørmål må være godkjente.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner laboratorieøvelsene. Interne sensorer evaluerer journalene.
 • Obligatoriske laboratorieøvelser.

  Studentene må være til stede under hele laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.

 • Maksimalt 48 studenter.

  Erstatning for BIO211: Studenter kan alternativt få godkjent emnet BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi som erstatning for BIO211 (kontakt studieveileder for godkjenning).

 • To ukers intensivkurs: Gjennomgang av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging av arbeidet på laboratoriet. Gjennomgang og diskusjon av resultatene i plenum. Journalskriving underveis i kurset.

  Hvis ikke noe annet angitt, vil labdelen av kurset være i de to første ukene i januar-blokka, og fristen for å levere inn rapport er en uke etter labdelen.

  Man må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn samtidig med kurset.

 • B-BIOTEK, M-KB, M-MATVIT.
 • Realfag