Course code BIO120

BIO120 Genetikk introduksjonskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Medvirkende: Martin Paliocha
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose, Mendelsk genetikk, Variasjon i antall og struktur av kromosomer, Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter, DNA struktur og analyse, DNA replikasjon/syntese, Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser, Den genetiske koden og transkripsjon, Translasjon og proteiner, Genregulering Genmutasjoner, DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering, Rekombinant DNA teknologi, Bioinformatkk, Kreftgenetikk,  Kvantitativ genetikk, Populasjonsgenetikk, Evolusjonsgenetikk og Konserveringsgenetikk.

Studentene skal få en praktisk innføring i genetiske analyser og sentrale molekylærbiologiske lab teknikker.

Læringsutbytte:

Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling, utviklingsbiologi og medisin.

Gjennom øvingskurset skal studentene bli fortrolige med grunnleggende genetisk analysemetodikk, og få praktisk erfaring med laboratorieteknikker som benyttes innen genetikk og molekylærbiologi. Videre skal studentene kunne forstå de teoretiske prinsippene bak eksperimentene/øvelsene.

Studentene får også gjennom samarbeidslæring trening i samarbeid, presentasjon og evaluering av andre arbeider.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, samarbeidslæring, hverandreevaluering og øvinger. Øvingene består av regneverksted, oppgavegjennomgang, laboratoriearbeid og øvelser. I en del av pensum skal vi benytte læringsmetodene samarbeidslæring og hverandreevaluering. I denne delen av kurset arbeider studentene sammen i gruppe over en periode på fem uker. Studentene skal gjennom ulike former for aktiviteter som definering av begreper, lage begrepskart, arbeide med en presentasjon, presentere for andre studenter og evaluere andre studenters presentasjon.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvinger. I delen med samarbeidslæring får studentene oppfølging av en mentor som hjelper til med både det faglige og selve den pedagogiske prosessen.
Pensum:
Utvalgte kapitler i Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 9.ed., 2016, Pearson/ Prentice Hall, ISBN9780134047799. I tillegg eget laboratoriehefte som legges ut på kursets webside.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130). 
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte (minst 90%) på øvingene. Det er obligatorisk deltakelse og oppmøte på den delen av kurset som undervises som samarbeidslæring.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Studentene får en karakter på delen av kurset som undervises som samarbeidslæring. Denne karakteren baserer seg på poeng studentene samler på ulike aktiviteter i samarbeidslæringen. De delene av pensum som gjennomgås på samarbeidslæring blir ikke en del av pensum til avsluttende eksamen.

De delene av pensum som ikke dekkes av samarbeidslæring testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 75% av karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest.

Det skal leveres inn labjournal for øvingene i molekylærgenetikk. Denne må være bestått. Minst 90% oppmøte på øvinger for å få godkjent kurset.

Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av kursopplegg og eksamensoppgaver.
Merknader:
Kurset er under revisjon og endringer i læringsaktiviteter, obligatorisk aktivitet og vurderingsform kan forekomme. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer. Øvinger 3 timer i uka i 9 uker, tilsammen 27 timer. Selvstudier: 233 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B3--
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått