Course code BIO100

BIO100 Cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marian Schubert
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
250
Undervises i periode:
Emnet går i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningen omfatter følgende emner: 1. Oversikt over grunnleggende kjemiske/fysiske prinsipp med betydning for cellebiologi. 2. Generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 3. Cellemembranens strukturelle oppbygging og dens viktigste oppgaver og funksjoner knyttet til (a) transport over membraner og mellom cellens ulike membransystemer, (b) energiomsetning i mitokondrier og kloroplaster, og (c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler, inkluderte signalmolekyler og reseptorer, samt elektrisk signalering. 4. Informasjonsflyt i celler fra DNA til protein syntese. 5. Dynamikken av cellesyklus og celledeling. 6. Cytoskjelettets oppbygging samt funksjoner i cellearkitektur, transport, bevegelse og celledeling.
Læringsutbytte:
Emnet omfatter grunnleggende aspekter ved cellebiologi. Det bygger på innsikten at egenskapene til liv oppstår når nukleinsyrer og andre molekyler er organisert i en celle omsluttet av plasmamembran. Multicellulære organismer oppsto fra enkeltceller gjennom spesialisering. Studentene skal utvikle ferdigheter, generell kompetanse og kunnskap om de fysiske-kjemiske enheter (atomer, molekyler, makromolekyler) og de strukturelle organisatoriske prinsipper i celler (membraner og organeller). Med denne kunnskapen, kan studentene utvikle ferdigheter som forståelse av hvordan cellene fungerer, hvordan de får energi, transporterer molekyler, kommuniserer med andre celler, og går gjennom ulike tilstander under celledeling. Et viktig læringsresultat er generell kompetanse om flyten av informasjon fra DNA til protein, og hvordan cellene regulerer disse prosessene. Studentene skal også få innsikt i, og forståelse for forskning ved cellebiologi, som danner kunnskapsgrunnlaget for alle områder av biovitenskapen (ernæring, helse, medisin, økologi, dyre- og plantevitenskap). Totalt sett vil kurset gi studentene kompetanse som forståelse av biologisk informasjon generelt, som er en viktig ferdighet for livet i den moderne, bioteknologiske og biomedisinske verden.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og aktive øvingsgrupper som møtes annenhver uke. I øvingsgruppene vil student jobbe sammen i grupper av 4 for å svare på oppgaver tilknyttet fagstoffet. Besvarelser leveres inn som skriftlig rapport. Rapportene blir vurdert og studentene får med tilbakemeldinger for kvalitetssikring av læringen. Under øvingene vil hjelpelærere og mentorer bistå studentene i oppgaveløsningen. Den samlete vurderingen av alle skriftlige innleveringer vil utgjør 40% av emnets sluttkarakter.
Læringsstøtte:

Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og oppgaveløsning. Nettbasert tilbakemelding på innleverte oppgaver. Foreleser kan treffes (kontor eller via Canvas) til bestemte tider som oppgis på forelesningene og på kursets websider. Det beste forholdet mellom student og lærer, blir på de tilbudte aktive læringsgruppene (5 studenter pr gruppe).

På kursets webide (Canvas) tilbys det flere digitale læringsressurser i form av simulasjoner, videoer og quizer.

Pensum:
Life: The Science of Biology (12. utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag i videregående, og om det mangler forventes studentene å tilegne seg manglende læring på egenhånd.
Anbefalte forkunnskaper:
Realfag i videregående, og om det mangler forventes studentene å tilegne seg manglende læring på egenhånd.
Obligatorisk aktivitet:

To (2) sett med obligatoriske oppgaver (underveistester). Testene vil bli lastet opp på nettsiden til emnet (Canvas) i løpet av semesteret og må bestås innen de påfølgende 2 ukene eller etter annen beskjed på Canvas. En tilstrekkelig grad av kunnskap er nødvendig for bestått og klarering for å gå opp til eksamen.

Deltagelse i øvinger og opp til seks (6) skriftlige innleveringer for øvinger. Hver studentgruppe leverer en innleveringen per øving som blir vurdert. Den samlede vurderingen av alle innleveringer utgjør 40% av emnets sluttkarakter.

Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver teller 60% av emnets sluttkarakter. Den samlede vurderingen av alle innleveringer utgjør 40% av emnets sluttkarakter.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i godkjenning av eksamensoppgaver, og setting av karakterskalaen.
Merknader:
Vi jobber med innbygging av aktiv læring, og vil evaluere dette bidraget årlig for videre utvikling av kurset.
Normert arbeidsmengde:

125 timer

Forelesninger ca. 35 timer (2-4 timer per uke). Øvelser og selvstudium forventes å utgjøre ca. 90 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 35 timer (2-4 timer/uke). Elektroniske underveistester: lagt ut på nettsiden (Canvas) med en 2-ukers periode for å svare. Aktive øvinger. Selvstudium med læringsboka og digitale resurser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer