Course code BIO100

BIO100 Cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Paivi Liisa Hannele Rinne
Medvirkende: Christiaan van der Schoot
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesningen omfatter følgende emner: 1. Oversikt over grunnleggende kjemiske/fysiske prinsipp med betydning for cellebiologi. 2. Generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 3. Cellemembranens strukturelle oppbygging og dens viktigste oppgaver og funksjoner knyttet til (a) transport over membraner og mellom cellens ulike membransystemer, (b) energiomsetning i mitokondrier og kloroplaster, og (c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler, inkluderte signalmolekyler og reseptorer, samt elektrisk signalering. 4. Informasjonsflyt i celler fra DNA til protein syntese. 5. Dynamikken av cellesyklus og celledeling. 6. Cytoskjelettets oppbygging samt funksjoner i cellearkitektur, transport, bevegelse og celledeling.
Læringsutbytte:
Kurset omfatter sentrale aspekter ved cellebiologien. Det bygger på innsikten at egenskapene til liv oppstår når nukleinsyrer og andre molekyler er organisert i en celle omsluttet av plasmamembran. Flercellede organismer senere oppsto fra enkeltceller gjennom spesialisering. Studentene skal først lære de fysiske-kjemiske enheter (atomer, molekyler, makromolekyler) og de strukturelle organisatoriske prinsipper i celler (membraner og organeller). Med denne kunnskapen for hånden, kan studentene forstå hvordan cellene fungerer, hvordan de får energi, transporterer molekyler, kommuniserer med andre celler, og går gjennom ulike tilstander under celledeling. Et viktig læringsresultat er flyten av informasjon fra DNA til protein, og hvordan cellene regulerer disse prosessene. Studentene skal også få innsikt i, og forståelse for forskning ved cellebiologi, som danner kunnskapsgrunnlaget for alle områder av biovitenskapen (ernæring, helse, medisin, økologi, dyre- og plantevitenskap). Totalt sett kurset vil gi studentene muligheten til å forstå biologisk informasjon generelt, som er en viktig ferdighet for livet i det moderne, bio-med-tekno verden.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesningerog oppgaveløsning. Nettbasert tilbakemelding på innleverte oppgaver Foreleserkan treffes (kontorellervia Fronter) til bestemte tidersom oppgis på forelesningene og på kursets websider.
Pensum:
Life: The Science of Biology (Volume 1, The cell and heredity, 10th edition, 2013)
Obligatorisk aktivitet:
To - 2 - sett med obligatoriske oppgaver må være bestått for å få lov til å gå opp til eksamen. Oppgaver legges på kurssiden i løpet av semesteret og egne timer er avsatt for gjennomgang av løsningsforslag.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver teller 100%.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet er under revisjon, det kan komme endringer.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca. 35 timer (2-3 timer per uke). Oppgavegjennomgang og repitisjoner ca. 25 timer. Selvstudium ca. 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 35 timer (2-3 timer per uke). Forelesningene koordineres med BIO130 Mikrobiologi i deler av undervisningsperioden. Øvingsoppgaver (både obligatoriske og frivillige (legges ut på nettsiden). Gjennomgang av øvingsoppgaver med løsningsforslag. Forelesning avsluttes med repetisjoner og diskusjon av pensum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått