Course code BINT304

BINT304 Internship urbant landbruk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Aasmund Bunkholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-UA
Emnets innhold:

Emnet gir en mulighet til å få arbeidspraksis i en relevant virksomhet innen urbant landbruk, hvor student og praksisplassgiver/virksomheten vil få gjensidig nytte av praksisplassen. Du vil få mulighet til å ta del i, og å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften.

For å ta emnet må studenten:

  • Finne en faglig veileder ved NMBU og ha tanker om hvilke fagområde/bedrift en ønsker internship hos
  • Ta kontakt med emneansvarlig og avklare internshipet
  • Skrive avtaler med bedrift og relevant veileder fra NMBU, der læringsmål og forventet resultat beskrives
  • Lage forslag til pensumlitteratur

Dette gjøres i samarbeid med kontaktpersonen i bedriften du skal arbeide ved og faglig veileder. I tillegg skal en kontrakt mellom virksomheten og NMBU utarbeides for hver student. Denne lages i samarbeid med veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Kontraktene leveres til studieveileder ved BIOVIT - IPV. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet etter at kontrakten er godkjent. Hvis du har spørsmål ta kontakt med studieveileder-ipv@nmbu.no.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring.

Læringsutbytte:
Målet er å styrke praktisk erfaring innen urbant landbruk og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til samarbeid, forståelse og praktisk nytte av den daglige driften i virksomheten du jobber for. Du skal videre gjennom refleksjonsrapporten og presentasjonen identifisere relevant litteratur, analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet. Du skal kunne arbeide selvstendig i bedriften, og delta i virksomheten som et team-medlem. Du skal også vise evne til refleksjon og praksisbasert læring.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet, veileder(e), prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  • Praktisk arbeid i bedrift eller offentlig virksomhet
  • Søke opp, lese og bruke relevant litteratur
  • Refleksjonsrapport
  • Presentasjon av rapporten
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra relevant fagperson innen urbant landbruk, og mentor/kontaktperson i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til masterprogrammet i urbant landbruk
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, avtale(r), arbeid i bedrift, refleksjonsrapport og presentasjon
Vurderingsordning:
Refleksjonsrapport og presentasjon teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget
Merknader:

Antallet studiepoeng i internshipet vil variere med internshipets omfang

Studentene må finne et relevant forslag til bedrift/virksomhet, og kan kontakte studieveileder-ipv@nmbu.no med forslag eller ved spørsmål

Normert arbeidsmengde:
250 timer hvorav ca. 2/3 i bedrift, og 1/3 til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur) og presentasjon.
Opptakskrav:
Forbeholdes masterstudenter på urbant landbruk
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: A - E / Ikke bestått