Course code BINT304

BINT304 Internship urbant landbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Aasmund Bunkholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-UA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en mulighet til å få arbeidspraksis i en relevant virksomhet innen urbant landbruk, hvor student og praksisplassgiver/virksomheten vil få gjensidig nytte av praksisplassen. Du vil få mulighet til å ta del i, og å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften.

For å ta emnet må studenten:

  • Finne en faglig veileder ved NMBU og ha tanker om hvilke fagområde/bedrift en ønsker internship hos
  • Ta kontakt med emneansvarlig og avklare internshipet
  • Skrive avtaler med bedrift og relevant veileder fra NMBU, der læringsmål og forventet resultat beskrives
  • Lage forslag til pensumlitteratur

Dette gjøres i samarbeid med kontaktpersonen i bedriften du skal arbeide ved og faglig veileder. I tillegg skal en kontrakt mellom virksomheten og NMBU utarbeides for hver student. Denne lages i samarbeid med veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Kontraktene leveres til studieveileder ved BIOVIT - IPV. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet etter at kontrakten er godkjent. Hvis du har spørsmål ta kontakt med studieveileder-ipv@nmbu.no.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring.

Læringsutbytte:
Målet er å styrke praktisk erfaring innen urbant landbruk og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til samarbeid, forståelse og praktisk nytte av den daglige driften i virksomheten du jobber for. Du skal videre gjennom refleksjonsrapporten og presentasjonen identifisere relevant litteratur, analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet. Du skal kunne arbeide selvstendig i bedriften, og delta i virksomheten som et team-medlem. Du skal også vise evne til refleksjon og praksisbasert læring.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet, veileder(e), prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  • Praktisk arbeid i bedrift eller offentlig virksomhet
  • Søke opp, lese og bruke relevant litteratur
  • Refleksjonsrapport
  • Presentasjon av rapporten
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra relevant fagperson innen urbant landbruk, og mentor/kontaktperson i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til masterprogrammet i urbant landbruk
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, avtale(r), arbeid i bedrift, refleksjonsrapport og presentasjon
Vurderingsordning:
Refleksjonsrapport og presentasjon teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget
Merknader:

Antallet studiepoeng i internshipet vil variere med internshipets omfang

Studentene må finne et relevant forslag til bedrift/virksomhet, og kan kontakte studieveileder-ipv@nmbu.no med forslag eller ved spørsmål

Normert arbeidsmengde:
250 timer hvorav ca. 2/3 i bedrift, og 1/3 til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur) og presentasjon.
Opptakskrav:
Forbeholdes masterstudenter på urbant landbruk
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått