Course code BINT300

BINT300 Internship plantevitenskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Sissel Torre, Richard Harvey Meadow, Åshild Gunilla Ergon, Trine Hvoslef-Eide, Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-PV og M-PV
Emnets innhold:

Emnet gir en mulighet til å få arbeidspraksis i en relevant virksomhet innen plantevitenskaplige problemstillinger, hvor student og praksisplassgiver/virksomheten vil få gjensidig nytte av praksisplassen. Du vil få mulighet til å ta del i, og å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften.

For å ta emnet må studenten:

  • Finne en faglig veileder ved BIOVIT og ha tanker om hvilke fagområde/bedrift en ønsker internship hos
  • Skrive avtaler med bedrift og BIOVIT, der læringsmål og forventet resultat beskrives
  • Lage forslag til pensumlitteratur

Dette gjøres i samarbeid med kontaktpersonen i bedriften du skal arbeide ved og faglig veileder. I tillegg skal en kontrakt mellom virksomheten og NMBU utarbeides for hver student. Denne lages i samarbeid med veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Kontraktene leveres til studieveileder ved BIOVIT. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet etter at kontrakten er godkjent.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring.

Læringsutbytte:
Målet er å styrke praktisk erfaring innen plantevitenskapen og relatere dette til teori og metodikk i faget. Gjennom praksisen skal du kunne vise til samarbeid, forståelse og praktisk nytte av den daglige driften i virksomheten du jobber for. Du skal videre gjennom refleksjonsrapporten og presentasjonen identifisere relevant litteratur, analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet. Du skal kunne arbeide selvstendig i bedriften, og delta i virksomheten som et team-medlem. Du skal også vise evne til refleksjon og praksisbasert læring.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet, veileder(e) ved BIOVIT, prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  • Praktisk arbeid i bedrift eller offentlig virksomhet
  • Søke opp, lese og bruke relevant litteratur
  • Refleksjonsrapport
  • Presentasjon av rapporten
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra relevant fagperson på BIOVIT og mentor/kontaktperson i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bakgrunn innen plantevitenskap. Minimum 3. års bachelorstudent.  
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, avtale(r), arbeid i bedrift, refleksjonsrapport og presentasjon
Vurderingsordning:
Refleksjonsrapport og presentasjon teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget
Merknader:

Antall studiepoeng vil variere med internshipets omfang

Ta kontakt med studieveileder-ipv@nmbu.no ved ønske om internship

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Forbeholdes 3.års studenter på bachelor og masterstudenter på plantevitenskap
Undervisningstid:
Ca 1/3 av tiden skal brukes til rapporten og presentasjonen, ca 2/3 til arbeid i bedrift.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått / Ikke bestått