Course code B15-PV

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kan tas både i høstparallell og vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: 3 års bachelorstudenter ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Bachelorstudenter på plantevitenskap har mulighet til å skrive en valgfri bacheloroppgave. Oppgaven skal være innen et plantevitenskapelig tema basert på en problemstilling utarbeidet i samarbeid med veileder(-e). Bacheloroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang, og kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, feltarbeid, bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter å ha skrevet en 15 stp. bacheloroppgave, har studenten kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder.

Ferdigheter: Studenten har ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse: Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.

Læringsaktiviteter:

Veiledning: Studenten har normalt krav på 20 timers veiledning i forbindelse med en 15 studiepoengs bacheloroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(-e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor brukes i vurdering av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre bachelorprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en bacheloroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer