Course code B15-KJEMI

B15-KJEMI Bacheloroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Tredjeårsstudenter i studieprogrammet Bachelor i kjemi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bachelorstudenter i Kjemi kan skrive en bacheloroppgave basert på en problemstilling utarbeidet i samråd/samarbeid med veileder(e) innenfor ett av kjemifagområdene på NMBU.

Bacheloroppgaven er et selvstendig, akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang. Den kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, feltarbeid, bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter å ha skrevet en 15 sp. bacheloroppgave, har studenten fått kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder.

FERDIGHETER: Studenten har fått ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten fått ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og i å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

GENERELL KOMPETANSE: Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.

Læringsaktiviteter:
Studenten har krav på 20 timer veiledning (inkludert sensurering av bacheloroppgaven).
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 120 studiepoeng og god bakgrunnskunnskap innen aktuell problemstilling.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave teller 100%. En bacheloroppgave kan ha en avsluttende muntlig diskusjon som en del av vurderingen.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer bacheloroppgaven, og en eventuell muntlig diskusjon.
Merknader:
Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en biveileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om biveileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av biveileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.
Normert arbeidsmengde:
450 timer, tilsvarende et kvart studieår.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i et kvart semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått