Course code B15-HV

Emneansvarlige: Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Stine Hanne Telneset
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Høst parallell og Vår parallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Bacheloroppgaven skal være en fordypningsoppgave over en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen utarbeidet i samarbeid med veileder(e). Bacheloroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang som kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, feltarbeid, bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.
Læringsutbytte:
Etter å ha skrevet en 15 stp. bacheloroppgave har studenten kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder. Studenten har ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og i å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.
Læringsaktiviteter:

Veiledning: Studenten har normalt krav på 20 timers veiledning i forbindelse med en 15 studiepoengs bacheloroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor brukes i vurdering av oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått