B15-HV Bacheloroppgave

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Rasmus Bovbjerg Jensen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell og vårparallell

Om dette emnet

Bacheloroppgaven skal være en fordypningsoppgave over en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Bacheloroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang som kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, feltarbeid, bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven skal være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Etter å ha skrevet en 15 stp. bacheloroppgave har studenten kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder

Ferdigheter

 • Studenten har ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og i å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger
 • Veiledning: Studenten har normalt krav på 20 timers veiledning i forbindelse med en 15 studiepoengs bacheloroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

  Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet innen de frister som er angitt for gradsoppgaver i den akademiske kalenderen.

 • Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

  Informasjon om praktiske ting vedrørende bacheloroppgave, og hva den bør inneholde, gis på et felles oppstartmøte i starten av februar/ september. Alle må levere en problemformulering i Canvas innen 1 mars/ 1 oktober.

 • Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
 • En skriftlig oppgave teller 100 %.

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor brukes i vurdering av oppgaven.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.

 • B-HV
 • Realfag