B15-DS Bacheloroppgave

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Lars Kåre Grimsby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Vår og høst-paralell.

Forventet arbeidsmengde:375 Timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst- og vårparallell

Om dette emnet

Bacheloroppgaven gir en innføring i akademisk forskning og er basert på selvstendig arbeid med teori og ulike sekundære kilder. Arbeidet ledes av en veileder og resulterer i en skriftlig tekst på mellom 7000 og 10 000 ord. Bacheloroppgaven krever vesentlig mer arbeid enn en vanlig semesteroppgave. Oppgaveprosessen består av valg av tema, tildeling av veileder, søk etter litteratur og sekundære kilder, analyse av kilder og skriving av oppgaven. Oppgaven må falle innenfor feltet International Environment and Development Studies. Tematiske områder vil bli definert og bacheloroppgaven skal være innenfor et av disse. Studenten velger et av temaområdene og tildeles deretter veileder. Veiledning kan organiseres som et individuelt student-veilederforhold, eller som gruppesamlinger der flere studenter jobber sammen med en veileder. Ved individuell veiledning er det studentens ansvar å be om veiledning.

Oppgavens struktur og format: Oppgaven skal generelt ha følgende struktur:

I. Innledning: En kort introduksjon av temaet og forskningsspørsmålet (e).

II. Litteraturgjennomgang og teoretisk tilnærming: En presentasjon av litteraturen, teoretiske perspektiver eller konseptuelle rammeverk du vil bruke, med en forklaring på hvordan disse vil hjelpe deg med å adressere ditt valgte tema og forskningsspørsmål.

III: Empirisk materiale. Normalt vil oppgaven trekke på empirisk materiale, som eksempler, saker eller statistiske data, for å støtte din argumentasjon og diskusjon. Disse er hovedsakelig hentet fra litteraturen og sekundære kilder, men kan også inkludere egen erfaring.

IV. Diskusjon. Analysen og diskusjonen er den sentrale delen av oppgaven, der du begrunner hovedargumentene dine. Analysen skal være basert på litteraturen og det empiriske materialet du har presentert. Du kan velge å integrere diskusjonen og presentasjonen av empiriske funn i ett kapittel.

V. Konklusjon: Oppsummer de viktigste punktene som er kommet, og prøv å svare på forskningsspørsmålene du har valgt å ta opp.

VI. Referanser: En komplett liste over referansene du har brukt i teksten, etter en godkjent akademisk stil.

Krav til format og innhold kan variere avhengig av orienteringen til bacheloroppgaven, for eksempel om den er basert på kvantitative eller kvalitative metoder; om samfunnsvitenskap eller naturvitenskapelige disiplinære konvensjoner og formater; og veilederens råd. Mer informasjon om format vil bli gitt.

Tentativ tidsplan: Arbeidet med oppgaven startes med et oppstartsseminar. Hovedtemaene for seminaret er: hvordan man skriver en bacheloroppgave, hvordan man avgrenser et forskningstema, hvordan man formulerer forskningsspørsmål, og hvordan man utvikler en oversikt.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten kan beskrive/forklare

 • et forskningsproblem som er relevant for Internasjonale miljø- og utviklingsstudier
 • et teoretisk eller konseptuelt rammeverk
 • en relevant case eller tema for etterforskning

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å

 • arbeide selvstendig med en lengre akademisk tekst
 • identifisere et relevant problem/emne
 • finne relevant litteratur, teori og empiriske case
 • kritisk analysere tema og empiriske case og presentere funnene
 • følge normer for akademisk skriving

Generell kompetanse:

Studenten kan arbeide selvstendig med å produsere en større analytisk tekst som følger normer for vitenskapelig skriving.

 • Læring bygger på en forsknings- og skriveprosess, bestående av en gjennomgang av sekundære kilder, lesing av teori, metodeapplikasjon, analyse av empiriske tilfeller og sammensetning og redigering av en lengre tekst. Prosessen styres av en veileder.
 • 15 timer veiledning, og seminarer.
 • Relevant litteratur vil bli identifisert gjennom prosess ledet av veilederen.
 • Obligatoriske emner i bachelorgraden.
 • Skriftlig oppgave levert teller 100 %. Karakterregel A-F

 • Ekstern sensor vurderer oppgaver
 • 1.2/15.9 (vårparalell/høstparalell) oppmeldingsfrist i Studentweb.

  Innlevert kontrakt for bacheloroppgaven i Canvas i februar/september, avhengig av hvilket semester studenten skriver bacheloroppgaven.

  15.5/15.12 frist for innlevering.

 • B-IEDS
 • Studentene må ha gjennomført de obligatoriske emnene i bachelorstudiet før arbeidet på bacheloroppgaven kan påbegynne