Course code B15-DS

Emneansvarlige: Lars Kåre Grimsby
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Høst- og vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-DS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innledning: Bacheloroppgaven gir en innføring i akademisk forskning og er basert på selvstendig arbeid med teori og ulike sekundære kilder. Arbeidet ledes av en veileder og resulterer i en skriftlig tekst på mellom 7000 og 10 000 ord. Bacheloroppgaven krever vesentlig mer arbeid enn en vanlig semesteroppgave. Oppgaveprosessen består av valg av tema, tildeling av veileder, søk etter litteratur og sekundære kilder, analyse av kilder og skriving av oppgaven. Oppgaven må falle innenfor feltet International Environment and Development Studies. Tematiske områder vil bli definert og bacheloroppgaven skal være innenfor et av disse. Studenten velger et av temaområdene og tildeles deretter veileder. Veiledning kan organiseres som et individuelt student-veilederforhold, eller som gruppesamlinger der flere studenter jobber sammen med en veileder. Ved individuell veiledning er det studentens ansvar å be om veiledning.

Oppgavens struktur og format: Oppgaven skal generelt ha følgende struktur:

I. Innledning: En kort introduksjon av temaet og forskningsspørsmålet (e).

II. Litteraturgjennomgang og teoretisk tilnærming: En presentasjon av litteraturen, teoretiske perspektiver eller konseptuelle rammeverk du vil bruke, med en forklaring på hvordan disse vil hjelpe deg med å adressere ditt valgte tema og forskningsspørsmål.

III: Empirisk materiale. Normalt vil oppgaven trekke på empirisk materiale, som eksempler, saker eller statistiske data, for å støtte din argumentasjon og diskusjon. Disse er hovedsakelig hentet fra litteraturen og sekundære kilder, men kan også inkludere egen erfaring.

IV. Diskusjon. Analysen og diskusjonen er den sentrale delen av oppgaven, der du begrunner hovedargumentene dine. Analysen skal være basert på litteraturen og det empiriske materialet du har presentert. Du kan velge å integrere diskusjonen og presentasjonen av empiriske funn i ett kapittel.

V. Konklusjon: Oppsummer de viktigste punktene som er kommet, og prøv å svare på forskningsspørsmålene du har valgt å ta opp.

VI. Referanser: En komplett liste over referansene du har brukt i teksten, etter en godkjent akademisk stil.

Krav til format og innhold kan variere avhengig av orienteringen til bacheloroppgaven, for eksempel om den er basert på kvantitative eller kvalitative metoder; om samfunnsvitenskap eller naturvitenskapelige disiplinære konvensjoner og formater; og veilederens råd. Mer informasjon om format vil bli gitt.

Tentativ tidsplan: Arbeidet med oppgaven startes med et oppstartsseminar. Hovedtemaene for seminaret er: hvordan man skriver en bacheloroppgave, hvordan man avgrenser et forskningstema, hvordan man formulerer forskningsspørsmål, og hvordan man utvikler en oversikt.

Læringsutbytte:
Ved å forberede og skrive bacheloroppgaven, vil studentene få sjansen til å bruke og demonstrere noe av kunnskapen, ferdighetene og forståelsen som ervervet gjennom B-IEDS-programmet. Mer spesifikt skal studentene demonstrere sin evne til - å jobbe selvstendig med en lengre akademisk tekst - identifisere et relevant tema / tema - finne relevant litteratur, teori og empiriske saker - kritisk analysere tema og empiriske tilfeller og presentere funnene
Læringsaktiviteter:
Læring bygger på en forsknings- og skriveprosess, bestående av en gjennomgang av sekundære kilder, lesing av teori, metodeapplikasjon, analyse av empiriske tilfeller og sammensetning og redigering av en lengre tekst. Prosessen styres av en veileder.
Læringsstøtte:
15 timer veiledning
Pensum:
Relevant litteratur vil bli identifisert gjennom prosess ledet av veilederen.
Forutsatte forkunnskaper:
Obligatoriske emner i bachelorgraden.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevert kontrakt for bacheloroppgaven innen oppmeldingsfristen.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave levert teller 100 %. Karakterregel A-F
Sensor:
Ekstern sensor vurderer oppgaver
Normert arbeidsmengde:
375 Timer
Opptakskrav:
Studentene må ha gjennomført de obligatoriske emnene i bachelorstudiet før arbeidet på bacheloroppgaven kan påbegynne
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer