Course code B15-BIOTEK

B15-BIOTEK Bacheloroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Geir Mathiesen, Helge Holo
Medvirkende: Gustav Vaaje-Kolstad
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Tredjeårsstudenter i studieprogrammet Bachelor i bioteknologi
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bioteknologi er svært viktig i omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Bachelorstudenter i Bioteknologi kan utføre en bacheloroppgave innenfor en problemstilling utarbeidet i samarbeid med veileder(e) innenfor et av temaene:

1. Karakterisering av enzymet LPMO

2. Screening for bakteriosinproduserende bakterier

3. Probiotiske bakterier i næringsmidler

4. Litteraturoppgave med tema valgt i samråd med emneansvarlig

Bacheloroppgaven er et selvstendig, akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang.

Den kan inkludere laboratoriearbeid, bearbeiding og analyse av data og litteraturstudie. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning under arbeidet.

Ta kontakt med emneansvarlig dersom du ønsker oppgave, kontrakt må inn senest 15. september semesteret før oppstart.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter å ha skrevet en 15 sp. bacheloroppgave, har studenten fått kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder.

FERDIGHETER: Studenten har fått ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten fått ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og i å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.

Læringsaktiviteter:
Studenten har krav på 20 timer veiledning (inkludert sensurering av bacheloroppgaven).
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 120 studiepoeng og god bakgrunnskunnskap innen aktuell problemstilling. Laboratorieoppgaver krever at studenten har gjennomført relevante laboratoriekurs tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:

Studenter må ta kontakt med emneansvarlig og utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet semesteret før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.

Av hensyn til miljø og sikkerhet kreves det for laboratorieoppgaver at studenten gjennomgår og består en innledende prøveperiode på en uke.

Bachelorstudenter må signere seg ut av laboratoriet før de har eksamen dvs frist for å godkjenne obligatorisk aktivitet er sensurfrist for bacheloroppgaven.

Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave. En bacheloroppgave skal ha en avsluttende muntlig diskusjon som en del av vurderingen.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer bacheloroppgaven, og en eventuell muntlig diskusjon
Merknader:

Kurset kan ikke inngå i en mastergrad. Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en biveileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om biveileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av biveileder(e). Ved bruk av biveileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Bachelorstudenter må signere seg ut av laboratoriet før innlevering av oppgaven. Frist for å godkjenne obligatorisk aktivitet er satt lik sensurfrist for bacheloroppgaven.

Normert arbeidsmengde:
375 timer, tilsvarende et kvart studieår.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i et kvart semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer