Course code ARK110

ARK110 Arkitektur og bærekraft II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eva Gabrielle Héléne Bergh
Medvirkende: Martin Ebert
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

SAMMENDRAG: Emnet har fokus på digitale verktøy i prosjektering.

Med bakgrunn i undervisningen i Arkitektur og bærekraft I, gis det i Arkitektur og bærekraft II utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering med fokus på digital prosjektering og bærekraftig arkitektur. Av sentrale temaer som inngår kan nevnes; analyser, konseptutvikling, komposisjon, romprogram, logistikk, detaljering, teknisk forskrift, universell utforming, rammesøknad, 3D-modellering. I undervisningen inngår grunnleggende og videregående DAK 3D-modellering og BIM.  Emnet baserer seg på bruk av f. eks. ArchiCAD, SketchUp og Solibri.

Arkitektur og bærekraft II fokuserer på planlegging og modellering av mindre komplekse bygninger, f.eks enebolig i en fase ca. tilsvarende en enkel byggesøknad.

I undervisningen legges det særlig vekt digitalt prosjektering og modellering samt bærekraftig arkitektur.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha en grunnleggende kunnskap for fremgangsmåten ved planlegging og utforming av  bærekraftige bygninger med enkel kompleksitet, for eksempel enebolig. 

Etter avsluttet emne skal studentene ha grunnleggende kompetanse om digital samhandling og modellering, kjennskap til krav og prosess i samband med rammesøknad. Grunnleggende kompetanse at foreta analyser, utvikle et romprogram for et enkel komplekst prosjekt samt at omsette dette i et modellert, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, analyser, ide/konsept og det utarbeidede forslaget. Studenten skal ha grunnleggende ferdighet i modellering, arkitektonisk formidling, muntlig fremføring og presentasjon av prosjektet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og obligatoriske øvninger med fokus på studentaktive læringsformer samt veiledninger. Det gis mulighet å delta i evt. studietur.
Læringsstøtte:
Veiledning innenfor timene fastsatt i timeplanen.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
ARK100 Arkitektur og bærekraft I 
Anbefalte forkunnskaper:

TBA 190

TBA 150

TBA 210

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering.

Obligatorisk innlevering av deloppgaver. Avsluttende prosjektoppgave med muntlig presentasjon.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bokstavkarakterer