Course code AQN350

AQN350 Akvakultur ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Liv Torunn Mydland
Medvirkende: Trond Storebakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Akvakultur ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er prosjektbasert. Studentene skal i grupper gjennomføre et prosjekt med utarbeiding av forsøksplan, fôrproduksjon, gjennomføring av et ernæringsforsøk med fisk (laksefisk eller tilapia) og analyser. Studentene veiledes gjennom forelesninger gitt av spesialister på fôrutvikling, fôringredienser, fiskernæring og vekst. Resultatet skal presenteres ved avslutning av kurset.
Læringsutbytte:

Ferdigheter

  • Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til fisk basert på ernæring, fysiologi, miljø og bærekraft
  • Arbeide på lag for å planlegge gjennomføre og rapportere hypotesebasert ernæringsforskning for å oppnå bedret ytelse hos oppdrettsfisk

Generell kompetanse

  • Samle inn, analysere, og syntetisere informasjon og bruke den til å presentere et oppgitt emne innen ernæring av rovfisk eller altetere
Læringsaktiviteter:
Forelesninger om relevante temaer. Seminarer med introduksjon til skriftlig presentasjon og bruk av pc-baserte beregningsprogrammer for fôrhåndtering. Praktisk og langsgående prosjekt som inkluderer formulering, fôring og biologisk og kjemisk evaluering i et fôringseksperiment. Projektet fokuserer enten på fiskearter i varmt vann (tilapia) og kaldt vann (salmonid).
Læringsstøtte:
Grupper av studenter får ansvar for å forberede spesifikke tema (fôrformulering og produksjon, forsøksplanlegging) under veiledning av faglærer. De skal oppdatere medstudentene sine innen disse områdene, slik at det kan benyttes i praktisk gjennomføring i kurset. Faglærer vil være tilgjengelig 1-2 timer pr. uke slik at studentene kan stille spørsmål og diskutere prosjektet med faglærer.
Pensum:
Halver, J.E. and Hardy, R.W. (ed.) 2002. Fish Nutrition, Third edition. Academic Press, 824s. Forelesningsnotater og annet bakgrunnsmateriale lastes opp i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kunnskap i ernæring på 200-nivå (HFE200), eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
HFE305, Feed Manufacturing Technology.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse ved alle delene av det praktiske prosjektet, herunder skriftlig og muntlig presentasjon i grupper.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen ved avslutning av kurset. Forutsetter aktiv deltagelse i de praktiske aktivitetene i kurset.
Sensor:
Muntlig eksamen avholdes ved et samarbeid mellom emneansvarlig og ekstern sensor. Både faglærer og ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:

Undervisningen bygger på å "lære ved å gjøre". Det er derfor obligatorisk deltagelse i alle øvinger.

Emnet flyttes

i 2021 til HØST, og gis derfor ikke VÅR2021.

Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2-4 timer forelesninger og teoretiske øvelser per uke. 4-10 timer praktiske prosjekter per uke. Resten av tiden brukes på individuelt prosjekt, litteraturstudie osv. Aktivitetsnivå: 50 % av full tid.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer