AQN350 Akvakultur ernæring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Liv Torunn Mydland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Minimum 8 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er prosjektbasert. Studentene skal i grupper gjennomføre et prosjekt med utarbeiding av forsøksplan, fôrproduksjon, gjennomføring av et ernæringsforsøk med fisk (laksefisk) og analyser. Studentene veiledes gjennom forelesninger gitt av spesialister på fôrutvikling, fôringredienser, fiskeernæring og vekst. Resultatet skal presenteres ved avslutning av kurset.

Dette lærer du

Ferdigheter

 • Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til fisk basert på ernæring, fysiologi, miljø og bærekraft
 • Arbeide på lag for å planlegge, gjennomføre og rapportere hypotesebasert ernæringsforskning for å oppnå bedret ytelse hos oppdrettsfisk

Generell kompetanse

 • Samle inn, analysere, og syntetisere informasjon og bruke den til å presentere et oppgitt emne innen ernæring av rovfisk eller altetere
 • Forelesninger om relevante temaer innen fiskeernæring. Seminarer med introduksjon til skriftlig presentasjon og bruk av pc-baserte beregningsprogrammer for fôrhåndtering. Praktisk og langsgående prosjekt som inkluderer formulering, fôring og biologisk og kjemisk evaluering i et fôringseksperiment. Projektet fokuserer mest på fiskearter i kaldt vann (salmonider).
 • Grupper av studenter får ansvar for å forberede spesifikke tema (fôrformulering og produksjon, forsøksplanlegging) under veiledning av faglærer. De skal oppdatere medstudentene sine innen disse områdene, slik at det kan benyttes i praktisk gjennomføring i kurset. Faglærer vil være tilgjengelig 1-2 timer pr. uke slik at studentene kan stille spørsmål og diskutere prosjektet med faglærer.
 • Kapitler fra Hardy, R.W. and Kaushik, S.J. (ed.) 2022. Fish Nutrition, Fourth edition. Academic Press. Forelesningsnotater og annet bakgrunnsmateriale vil bli lastet opp i Canvas. Liste over pensumlitteratur oppgis ved emnets start.
 • Generell kunnskap i ernæring på 200-nivå (HFE200), eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen ved avslutning av kurset. For å ta eksamen, forutsettes det aktiv deltagelse i de praktiske aktivitetene i kurset.
 • Muntlig eksamen avholdes ved et samarbeid mellom emneansvarlig og ekstern sensor. Både faglærer og ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
 • Deltakelse ved alle delene av det praktiske fôringsforsøket, herunder skriftlig og muntlig presentasjon i grupper.
 • Undervisningen bygger på å "lære ved å gjøre". Det er derfor obligatorisk deltagelse i alle øvinger.
 • 2-4 timer forelesninger og teoretiske øvelser per uke. 4-10 timer praktiske prosjekter per uke. Resten av tiden brukes på individuelt prosjekt, litteraturstudie osv. Aktivitetsnivå: 50 % av full tid.
 • Masterstudenter i Akvakultur ved NMBU.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag