AQB250 Bærekraftig akvakultur - avl og genetikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Hans Magnus Gjøen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset har tre moduler:

1) Molekylærgenetiske verktøy for akvakulturavl

Moderne avl gjør bruk av genetisk informasjon på ulike måter. I denne modulen vil du lære hvordan genetisk informasjon kan hentes ut og analyseres. Gener virker sammen, slås av og på i ulike livsfaser og i ulike miljø. Stadig får vi ny kunnskap som gir oss ny innsikt i det komplekse samspillet mellom gener og miljø.

2) Avlsprogram innen akvakultur

Selv om mennesker har drevet med oppdrett i tusenvis av år, har systematisk avl kun vært gjort de siste fem tiårene. Vi domestiserer nå nye arter på en måte som det aldri har vært gjort før, og ved bruk av systematisk arbeid og moderne molekylærgenetiske verktøy kan vi nå gjøre dette på en mer bærekraftig måte. Biologiske ulikheter mellom arter krever ulike løsninger, og det er viktig å kjenne til både utfordringene og mulighetene.

3) Avl - miljøet og samfunnet

Å endre en art gjennom seleksjon kan ha store konsekvenser, for biologien, dyrevelferden og miljøet, f.eks. pga. lakselus eller rømt oppdrettslaks. Kan ny teknologi, som genredigering eller kunstig intelligens, være med å løse disse utordringene? Avlsarbeidet må skje innenfor etiske, miljømessige, og samfunnsmessige rammer som du som skal jobbe i eller for denne næringen må kjenne til.

Dette lærer du

Ha bred kunnskap om

 • Utfordringer og mulige løsninger for en mer bærekraftig akvakulturnæring
 • Hvordan og i hvilken grad gener styrer ulike viktige egenskaper i akvakulturarter
 • Molekylærgenetiske verktøy som brukes i dag og som kan tas i bruk fremover
 • Viktige biologiske forutsetninger for ulike arter, miljømessige og økonomiske vurderinger og bruk av genteknologiske metoder i akvakultur
 • Tradisjonelle og moderne metoder innen fiskeavl, inkludert hvordan konkrete avlsprogram for ulike viktige akvakulturarter er bygd opp
 • Bruk av sentrale teknologier og data i avlsprogram for å sikre genetisk framgang for viktige egenskaper innen akvakultur

Ferdigheter

 • Vurdere ulike verktøy og strategier som kan benyttes i fiskeavl og selv kunne designe enkle avlsprogram
 • Identifisere og reflektere over viktige samfunnsmessige og etiske spørsmål knyttet til bruk av avl og genteknologiske metoder innen akvakultur
 • Vurdere verdien i ulike informasjonskilder i avlen, dvs. fenotyper, ulik genetisk informasjon, slektskap, m.m.
 • Arbeide selvstendig og i grupper med å tilegne seg ny kunnskap, og sammenfatte kunnskapen i skriftlige oppgaver og presentere disse

Generell kompetanse

 • Evne til å finne helhetlige løsninger der ulike hensyn vektlegges
 • Gjennom semesteroppgaver og presentasjoner skal studentene tilegne seg samarbeids- og formidlingskompetanse
 • Studentene skal kunne fremlegge og argumentere for egne synspunkter i faglige diskusjoner
 • Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, prosjektoppgave og presentasjon i plenum.
 • Forelesninger. Lærere vil være tilgjengelig via epost, veiledning og innspill til gruppearbeid.
 • Forelesningsnotater og noen utvalgte artikler. Oppdatert litteraturliste blir tilgjengelig på emnets Canvas-side.
 • BIO120, AQX120
 • Mappevurdering: Vurdering av skriftlig rapport som må leveres innen oppgitt frist. Obligatorisk presentasjon av rapporten. Muntlig gruppe-eksamen.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor under presentasjonene.
 • Godkjent prosjektoppgaver, inkludert muntlig presentasjon. Tilstedeværelse og aktiv deltakelse på hele kurset og i gruppearbeidet er forutsetninger for å få godkjent kurset.
 • Ukentlige forelesninger (2 timer) + gruppearbied med veiledning.
 • Emnet har 4 stp. overlapp med AQB270 og 2 stp. overlapp med AQX250 (begge gitt tidligere)
 • Realfag