Course code APL360

APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jin Xue
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M BYREG; M EIE; M LA
Emnets innhold:
Emnets hovedfokus er byregional planlegging for bærekraftig utvikling. Kurset skal introdusere debatter om bærekraftig byutvikling og gi et kritisk perspektiv på det dominerende paradigmet for bærekraftig byutvikling; diskutere mekanismene som gjør at ulike romlige strategier i by- og regionplanleggingen kan ha positive så vel som negative effekter på både miljø og sosial bærekraft; og stimulere til kreativ planleggingstenkning og belyse metoder for å motvirke klimaendring og fremme sosial rettferdighet. Kurset består av 17-18 forelesninger og gruppearbeid med et lite forskningsprosjekt. Kurset inneholder fire temaer: (1) Introduksjon; (2) Arealbruk og transport; (3) Transportplanlegging og -analyse; og (4) Bærekraftorientert planlegging i byregioner. Parallelt med forelesningene skal studenter gjennomføre forskningsprosjektarbeid i grupper.
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

  • diskutere forskjellige begreper og forståelser av bærekraftig byutvikling;
  • identifisere samfunnsmessige og økonomiske drivkrefter bak romlig utvikling i byregioner;
  • forklare sammenhenger mellom arealbruk, transportinfrastruktur og reiseatferd på byregion-nivå;
  • identifisere og beskrive hovedstrategier i planlegging av arealbruk og transportinfrastruktur på byregional nivå for å fremme miljømessig bærekraft;
  • vurdere kritisk begreper, metoder og prosedyrer i transportinfrastrukturplanlegging;
  • analysere konsekvensene for miljømessig og sosial bærekraft av arealbruk løsninger og forslag i byregional skala;
  • argumentere for eller imot visse arealbruks-, transport- og boligløsninger og -politikker ut fra visse verdier og normer;
  • foreslå alternative løsninger og forslag til arealbruk, transportinfrastruktur og boligutvikling i byregioner basert på visse normer og verdier;
  • oppnå akademisk skriveferdighet gjennom å utarbeide en forskningsrapport der analyse, kritikk og argumentasjon for eller imot romlige planleggingsstrategier inngår.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli knyttet til en veileder som skal støtte og veilede dem.  Emnesansvarlig vil normalt være tilgjengelig for kontakt via e-post.
Pensum:

7.1 Mandatory literature

Introduction

Brenner, N., Marcuse, P. & Mayer, M. (2009). Cities for people, not for profit. City, 13(2):176 -184. (8 p.)

Christaller, W. (1933/1966). Central Places in Southern Germany, s. 14-83. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966. (70 p.)

Davoudi, C. (2008). Conceptions of the city-region: a critical review. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Urban Design and Planning, 161(2), pp. 51-60. (10 p.)

Dicken, P. (1990). Spatial organisation of economic activities: a Simplified model, Chap 1. In: Dicken, Peter, 1990: Location in space, s. 15-48. (34 p.)

Marcuse, P. (2012). A critical approach to solving the housing problem. Cities for People, not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. New York, London: Routledge, 215-230. (16 p.)

Theme 1: Land use and transport

Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? Papers of the Regional Science Association, 24, 7-21. (15 p.)

Næss, P.; Peters, S.; Stefansdottir, H. & Strand, A. (2018). Causality, not just correlation: Residential location, transport rationales and travel behavior across metropolitan contexts. Journal of Transport Geography, 69, pp. 181-195. (15 p.)

Næss, P. (2012). Urban form and travel behavior: experience from a Nordic context. Journal of Transport and Land Use, 5:21-45. (25 p.)

Næss, P., Næss, T. & Strand, A. (2011). Oslo’s farewell to urban sprawl. European Planning Studies, 19(1). 113-139. (27 p.)

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15: 73-80. (8 p.)

Theme 2: Transport planning and elucidation

Wegener, M. (2014). Land-Use transport interaction models. In: FISCHER, M. M. & NIJKAMP, P. (eds.) Handbook of Regional Science. Springer Berlin Heidelberg. s. 741-743. (3 p.)

Brems et al. (2007). Trafikmodeller. Arbejdsnotat til infrastrukturkommisionen, s. 1-14. Lyngby: Danmarks tekniske universitet. (14 p.)

Nicolaisen, M. S. & Driscoll, P. A. (2014). Ex-post evaluations of demand forecast accuracy: A literature review. Transport Reviews, 34(4): 540-557. (18 p.)

Næss, P. & Strand, A. (2015). Traffic forecasting at ‘strategic’, ‘tactical’ and ‘operational’ level: A differentiated methodology is necessary. disP, 51(2): 41-48. (8 p.)

Banister D. & Hickman R. (2012). Thinking the unthinkable. Transport Policy, 29:283-293. (11 p.)

Theme 3: Sustainability-oriented planning in urban region

Fainstein, S. (2009). Chapter 1. Planning and the just city. In: P. Marcuse, J. Connolly, J. Novy, I. Olivo, C. Potter & J. Steil (eds.), Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice, 19-39. London, Routledge. (21 p.)

Harvey, D. (2008): The right to the city. New Left Review, 53:23-40. (23 p.)

Murphy, K. (2012). The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice and Policy, 8:1, 15-29. (15 p.)

Næss, P. & Xue, J. (2016). Housing standards, environmental sustainability and social welfare. In: Næss, P. & Price, L. (eds.) Crisis System: A Critical realist and critical environmental critique of contemporary economics, pp. 130-148 London: Routledge. (19 p.)

Mouratidis, K. (2018). Is compact city livable? The impact of compact versus sprawled neighbourhoods on neighbourhood satisfaction. Urban Studies, 55(11), 2408-2430. (23 p.)

Xue, J. (2017). Eco-metropolis planning conditioned by the growth ideology: the case of Greater Copenhagen. Urban Design and Planning, 1-10.

Xue, J.; Walnum, J.; Aall, C. & Næss, P. (2016). Two Contrasting Scenarios for a Zero-Emission Future in a High-Consumption Society. Sustainability, 9, 20.

Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid. Det kreves minimum 80% oppmøte.
Vurderingsordning:
Langsgående for gruppeoppgave. Bedømmelsen vil primært bygge på prosjektgruppeoppgaven, men aktiv deltakelse i forelesningstimene vil også telle med. Vurderingen av prosjektgruppeoppgven utføres av en ekstern sensor. Prosjektgruppeoppgaven bedømmes etter karakterskalaen A-F.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer og fastsetter karakter for prosjektgruppeoppgavene. Det vil bli holdt et møte der sensor gir muntlig tilbakemelding til de prosjektgruppene som ønsker dette.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner.
Undervisningstid:
100 timer.
Eksamensdetaljer: :