Course code APL360

APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jin Xue
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M BYREG; M EIE; M LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets hovedfokus er byregional planlegging for bærekraftig utvikling. Kurset skal introdusere debatter om bærekraftig byutvikling og gi et kritisk perspektiv på det dominerende paradigmet for bærekraftig byutvikling; diskutere mekanismene som gjør at ulike romlige strategier i by- og regionplanleggingen kan ha positive så vel som negative effekter på både miljø og sosial bærekraft; og stimulere til kreativ planleggingstenkning og belyse metoder for å motvirke klimaendring og fremme sosial rettferdighet. Kurset består av 17-18 forelesninger og gruppearbeid med et lite forskningsprosjekt. Kurset inneholder fire temaer: (1) Introduksjon; (2) Arealbruk og transport; (3) Transportplanlegging og -analyse; og (4) Bærekraftorientert planlegging i byregioner. Parallelt med forelesningene skal studenter gjennomføre forskningsprosjektarbeid i grupper.
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

  • diskutere forskjellige begreper og forståelser av bærekraftig byutvikling;
  • identifisere samfunnsmessige og økonomiske drivkrefter bak romlig utvikling i byregioner;
  • forklare sammenhenger mellom arealbruk, transportinfrastruktur og reiseatferd på byregion-nivå;
  • identifisere og beskrive hovedstrategier i planlegging av arealbruk og transportinfrastruktur på byregional nivå for å fremme miljømessig bærekraft;
  • vurdere kritisk begreper, metoder og prosedyrer i transportinfrastrukturplanlegging;
  • analysere konsekvensene for miljømessig og sosial bærekraft av arealbruk løsninger og forslag i byregional skala;
  • argumentere for eller imot visse arealbruks-, transport- og boligløsninger og -politikker ut fra visse verdier og normer;
  • foreslå alternative løsninger og forslag til arealbruk, transportinfrastruktur og boligutvikling i byregioner basert på visse normer og verdier;
  • oppnå akademisk skriveferdighet gjennom å utarbeide en forskningsrapport der analyse, kritikk og argumentasjon for eller imot romlige planleggingsstrategier inngår.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli knyttet til en veileder som skal støtte og veilede dem.  Emnesansvarlig vil normalt være tilgjengelig for kontakt via e-post.
Pensum:

7.1 Mandatory literature

Introduction

Brenner, N., Marcuse, P. & Mayer, M. (2009). Cities for people, not for profit. City, 13(2):176 -184. (8 p.)

Christaller, W. (1933/1966). Central Places in Southern Germany, s. 14-83. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966. (70 p.)

Davoudi, C. (2008). Conceptions of the city-region: a critical review. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Urban Design and Planning, 161(2), pp. 51-60. (10 p.)

Dicken, P. (1990). Spatial organisation of economic activities: a Simplified model, Chap 1. In: Dicken, Peter, 1990: Location in space, s. 15-48. (34 p.)

Marcuse, P. (2012). A critical approach to solving the housing problem. Cities for People, not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. New York, London: Routledge, 215-230. (16 p.)

Theme 1: Land use and transport

Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? Papers of the Regional Science Association, 24, 7-21. (15 p.)

Næss, P.; Peters, S.; Stefansdottir, H. & Strand, A. (2018). Causality, not just correlation: Residential location, transport rationales and travel behavior across metropolitan contexts. Journal of Transport Geography, 69, pp. 181-195. (15 p.)

Næss, P. (2012). Urban form and travel behavior: experience from a Nordic context. Journal of Transport and Land Use, 5:21-45. (25 p.)

Næss, P., Næss, T. & Strand, A. (2011). Oslo’s farewell to urban sprawl. European Planning Studies, 19(1). 113-139. (27 p.)

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15: 73-80. (8 p.)

Theme 2: Transport planning and elucidation

Wegener, M. (2014). Land-Use transport interaction models. In: FISCHER, M. M. & NIJKAMP, P. (eds.) Handbook of Regional Science. Springer Berlin Heidelberg. s. 741-743. (3 p.)

Brems et al. (2007). Trafikmodeller. Arbejdsnotat til infrastrukturkommisionen, s. 1-14. Lyngby: Danmarks tekniske universitet. (14 p.)

Nicolaisen, M. S. & Driscoll, P. A. (2014). Ex-post evaluations of demand forecast accuracy: A literature review. Transport Reviews, 34(4): 540-557. (18 p.)

Næss, P. & Strand, A. (2015). Traffic forecasting at ‘strategic’, ‘tactical’ and ‘operational’ level: A differentiated methodology is necessary. disP, 51(2): 41-48. (8 p.)

Banister D. & Hickman R. (2012). Thinking the unthinkable. Transport Policy, 29:283-293. (11 p.)

Theme 3: Sustainability-oriented planning in urban region

Fainstein, S. (2009). Chapter 1. Planning and the just city. In: P. Marcuse, J. Connolly, J. Novy, I. Olivo, C. Potter & J. Steil (eds.), Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice, 19-39. London, Routledge. (21 p.)

Harvey, D. (2008): The right to the city. New Left Review, 53:23-40. (23 p.)

Murphy, K. (2012). The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice and Policy, 8:1, 15-29. (15 p.)

Næss, P. & Xue, J. (2016). Housing standards, environmental sustainability and social welfare. In: Næss, P. & Price, L. (eds.) Crisis System: A Critical realist and critical environmental critique of contemporary economics, pp. 130-148 London: Routledge. (19 p.)

Mouratidis, K. (2018). Is compact city livable? The impact of compact versus sprawled neighbourhoods on neighbourhood satisfaction. Urban Studies, 55(11), 2408-2430. (23 p.)

Xue, J. (2017). Eco-metropolis planning conditioned by the growth ideology: the case of Greater Copenhagen. Urban Design and Planning, 1-10.

Xue, J.; Walnum, J.; Aall, C. & Næss, P. (2016). Two Contrasting Scenarios for a Zero-Emission Future in a High-Consumption Society. Sustainability, 9, 20.

Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid. Det kreves minimum 80% oppmøte.
Vurderingsordning:
Langsgående for gruppeoppgave. Bedømmelsen vil primært bygge på prosjektgruppeoppgaven, men aktiv deltakelse i forelesningstimene vil også telle med. Vurderingen av prosjektgruppeoppgven utføres av en ekstern sensor. Prosjektgruppeoppgaven bedømmes etter karakterskalaen A-F.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer og fastsetter karakter for prosjektgruppeoppgavene. Det vil bli holdt et møte der sensor gir muntlig tilbakemelding til de prosjektgruppene som ønsker dette.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner.
Undervisningstid:
100 timer.
Eksamensdetaljer: :