Course code APL360

APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jin Xue
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M BYREG; M EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets hovedtema er hvordan byregional planlegging kan forbedre bærekraftig utvikling gjennom arealplanlegging, etablering av transportinfrastruktur, bevaringsstrategier, og lokalisering av boliger, næringsaktivitet osv. Kurset skal introdusere debatter om bærekraftig byutvikling og gi et kritisk perspektiv på dominerende paradigmet for bærekraftige byer; diskutere mekanismene for hvordan ulike strategier i by- og regionplanleggingen kan ha positive og negative effekter på både miljø og sosial bærekraft. Kurset skal også stimulere til kreativ planleggingstenkning og belyse metoder for å motvirke klimaendring og fremme sosial rettferdighet. Som et grunnlag for dette vil sentrale normative aspekter i bærekraft-begrepet bli diskutert. Disse emnene vil bli illustrert ved å fokusere på viktige romlige elementer på by-regionalt nivå, inkludert arealbruk og transportatferd, etablering og evaluering av transportinfrastruktur, og boligutvikling.  
Læringsutbytte:
Studentene skal, etter å ha gjennomført kurset, ha skaffet seg kunnskap om, forståelse av og ferdigheter i bruken av relevante begreper, teorier og planleggingsstrategier som har med den romlige byutviklingen og regionale utviklingen å gjøre, og være i stand til å utforme analyser, kritikk og løsningsforslag vedrørende arealbruks- og transportinfrastrukturutviklingen i byregioner, bl.a. i et perspektiv av miljø og sosial bærekraft.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli knyttet til en veileder som skal støtte og veilede dem.  Emnesansvarlig vil normalt være tilgjengelig for kontakt via e-post.
Pensum:

Mandatory literature

Introduction

Brenner, N., Marcuse, P. & Mayer, M. (2009): Cities for people, not for profit. City, 13(2):176 -184. (8 p.)

Harvey, D. (2008): The right to the city. New Left Review, 53:23-40. (23 p.)

Christaller, W. (1933/1966): Central Places in Southern Germany, s. 14-83. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966. (70 p.)

Davoudi, C. (2008). Conceptions of the city-region: a critical review. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Urban Design and Planning, 161(2), pp. 51-60. (10 p.)

Dicken, Peter, 1990: Spatial organisation of economic activities: a Simplified model, Chap 1. In: Dicken, Peter, 1990: Location in space, s. 15-48. (34 p.)

Theme 1: Land use and transport

Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? Papers of the Regional Science Association, 24, 7-21. (15 p.)

Næss, P. (2015). Built Environment, Causality and Travel. Transport Reviews, 35 (3), pp. 275-291. (17 p.)

Næss, P. (2012): Urban form and travel behavior: experience from a Nordic context. Journal of Transport and Land Use, 5:21-45. (25 p.)

Næss, P., Næss, T. & Strand, A. (2011): Oslo¿s farewell to urban sprawl. European Planning Studies, 19(1): 113-139. (27 p.)

Banister, D. (2008): The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15: 73-80. (8 p.

Theme 2: Transport planning and elucidation

Wegener, M. (2014): Land-Use transport interaction models. In: FISCHER, M. M. & NIJKAMP, P. (eds.) Handbook of Regional Science. Springer Berlin Heidelberg. s. 741-743. (3 p.)

Brems et al. (2007): Trafikmodeller. Arbejdsnotat til  infrastrukturkommisionen, s. 1-14. Lyngby: Danmarks tekniske universitet. (14 p.)

Nicolaisen, Morten Skou; Driscoll, Patrick Arthur (2014): Ex-post evaluations of demand forecast accuracy: A literature review. Transport Reviews, 34(4): 540-557. (18 p.

Næss, P. & Strand, A. (2015). Traffic forecasting at ¿strategic¿, ¿tactical¿ and ¿operational¿ level: A differentiated methodology is necessary. disP, 51(2): 41-48. (8 p.)

Banister D. & Hickman R. (2012). Thinking the unthinkable. Transport Policy, 29:283-293. (11 p.)

Theme 3: Sustainability-oriented planning in urban region

Holgersen, S. & Malm, a. (2015). Green fix" as crisis management. Or, in which world is Malmö the world's greenest city? Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97, pp. 275-. (20 p.)

Xue, J. (2017). Eco-metropolis planning conditioned by the growth ideology: the case of Greater Copenhagen. Urban Design and Planning, 1-10.

Xue, J. (2014): Sustainable housing development: decoupling or degrowth? A comparative study of Copenhagen and Hangzhou.  Environment and Planning C, 33: 620-639. (20 p.)

Xue, J.; Walnum, J.; Aall, C. & Næss, P. (2016). Two Contrasting Scenarios for a Zero-Emission Future in a High-Consumption Society. Sustainability, 9, 20; doi:10.3390/su9010020.

Mouratidis, K. (2017). Is compact city livable? The impact of compact versus sprawled neighbourhoods on neighbourhood satisfaction. Urban studies.

Fainstein, S. (2009): Chapter 1. Planning and the just city. In: P. Marcuse, J. Connolly, J. Novy, I. Olivo, C. Potter & J. Steil (eds.), Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice, 19-39. London, Routledge. (21 p.)

Næss, P. & Xue, J. (2016): Housing standards, environmental sustainability and social welfare. In: Næss, P. & Price, L. (eds.) Crisis System: A Critical realist and critical environmental critique of contemporary economics, pp. 130-148 London: Routledge. (19 p.)

Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid. Det kreves minimum 80% oppmøte.
Vurderingsordning:
Langsgående for gruppeoppgave. Bedømmelsen vil primært bygge på prosjektgruppeoppgaven, men aktiv deltakelse i forelesningstimene vil også telle med. Vurderingen av prosjektgruppeoppgven utføres av en ekstern sensor. Prosjektgruppeoppgaven bedømmes etter karakterskalaen A-F.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer og fastsetter karakter for prosjektgruppeoppgavene. Det vil bli holdt et møte der sensor gir muntlig tilbakemelding til de prosjektgruppene som ønsker dette.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner.
Undervisningstid:
100 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått