Course code APL360

APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Fitwi Wolday, Jin Xue
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M BYREG; M EIE
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnets hovedtema er hvordan byregional planlegging kan forbedre bærekraftig utvikling gjennom arealplanlegging, etablering av transportinfrastruktur, bevaringsstrategier, og lokalisering av boliger, næringsaktivitet osv. Kurset skal introdusere debatter om bærekraftig byutvikling og gi et kritisk perspektiv på dominerende paradigmet for bærekraftige byer; diskutere mekanismene for hvordan ulike strategier i by- og regionplanleggingen kan ha positive og negative effekter på både miljø og sosial bærekraft. Kurset skal også stimulere til kreativ planleggingstenkning og belyse metoder for å motvirke klimaendring og fremme sosial rettferdighet. Som et grunnlag for dette vil sentrale normative aspekter i bærekraft-begrepet bli diskutert. Disse emnene vil bli illustrert ved å fokusere på viktige romlige elementer på by-regionalt nivå, inkludert arealbruk og transportatferd, etablering og evaluering av transportinfrastruktur, og boligutvikling.  
Læringsutbytte:
Studentene skal, etter å ha gjennomført kurset, ha skaffet seg kunnskap om, forståelse av og ferdigheter i bruken av relevante begreper, teorier og planleggingsstrategier som har med den romlige byutviklingen og regionale utviklingen å gjøre, og være i stand til å utforme analyser, kritikk og løsningsforslag vedrørende arealbruks- og transportinfrastrukturutviklingen i byregioner, bl.a. i et perspektiv av miljø og sosial bærekraft.
Læringsaktiviteter:

Forelesning, seminar, prosjektarbeid, feltarbeid, individuell oppgave

Etter at studentene har dannet prosjektgrupper og har valgt prosjekttema, vil medlemmene i hver prosjektgruppe bli utdelt en artikkel som tematisk knyttet til prosjekttemaet. Studentene skriver semesteroppgaven ut fra oppgitt problemstilling for tolkning av tekstens meningsinnhold. Den individuelle oppgaven er begrenset til 2000 ord og har som hensikt å forberede studentene til prosjektarbeidet.

Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli knyttet til en veileder som skal støtte og veilede dem. Students skal har to timer konferansetid med emnesansvarlig i uka. Emnesansvarlig vil normalt være tilgjengelig forkontakt via e-post uavhengig av de fastsatte konferansetidene.
Pensum:
Pensum blir oppgitt før emnet starter. Litteratur inkluderer obligatorisk- og tilleggslitteraturer, valgt basert på de ulike emnene i kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Obligatorisk aktivitet:
Forelesning, seminar, prosjektarbeid, individuell oppgave
Vurderingsordning:
Langsgående for gruppeoppgave. Lærer dokumenterer hvordan individuelle analyseoppgaver blir evaluert innenfor skalaen bestått-ikke-bestått og vektlegging for sluttkarakter med karakterregel A-F.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner.
Undervisningstid:
100 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått