Course code APL360

APL360 Regional planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Fitwi Wolday Hamde
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M BYREG; M EIE
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnets hovedtema er hvordan utviklingen av arealbruk og transportinfrastruktur på regionalt nivå påvirker tilgjengelighet til fasiliteter, transportbehov, trafikkutvikling og transportrelaterte miljøkonsekvenser, samt drivkrefter bak utviklingen på disse områdene, utfordringer, offentlige målsettinger og planleggingsstrategier for å påvirke utviklingens retning. Fokus retter seg først og fremst mot regionale utviklingen og planlegging i byregioner. Emnet er inndelt i fire sekvenser med intensive forelesninger kombinert med mulige kollokvier. Kollokvienes innhold og omfang er dels avhengig av forlesningenes tematiske vinkling, dels av progresjonen i prosjektarbeidet. Forelesningene og kollokviene skal danne grunnlag for individuelle analyseoppgaver (skriftlige besvarelser) og en langsgående gruppeoppgave.
Læringsutbytte:
Studentene skal, etter å ha gjennomført kurset, ha skaffet seg kunnskap om, forståelse av og ferdigheter i bruken av relevante begreper, teorier og planleggingsstrategier som har med den romlige regionale utviklingen å gjøre, og være i stand til å utforme analyser, kritikk og løsningsforslag vedrørende arealbruks- og transportinfrastrukturutviklingen i byregioner, bl.a. i et bærekraft- og klimahensynsperspektiv.
Læringsaktiviteter:
Feltarbeider, forelesninger, kollokvier.
Læringsstøtte:
Konferansetid med emneansvarlig vil normalt være hveronsdag fra kl. 14 til 16 i det semesteret emnet pågår. Unntak fra dette vil forekomme i forbindelse med reisefraværpå grunn av vitenskapelige konferanser, forskningsprosjektseminarero.l. Dette vil i så fall bli kunngjort på forhånd. Enmneansvarlig vil normalt være tilgjengelig forkontakt via e-post uavhengig av de fastsatte konferansetidene.
Pensum:
Pensum blir oppgitt ved oppstart av emnet. Ved siden av en fast mengde kjernelitteratur vil deler av pensum avhengig av de utfordringene som legges til grunn for feltarbeid og tema for innholdet i prosjektoppgavene.
Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Anbefalte forkunnskaper:
APL 250
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeider, forelesninger, kollokvier.
Vurderingsordning:
Langsgående for gruppeoppgave. Lærer dokumenterer hvordan individuelle analyseoppgaver blir evaluert innenfor skalaen bestått-ikke-bestått og vektlegging for sluttkarakter med karakterregel A-F.
Sensor:
External examiners involved in the selection of fieldwork and theme projects. The evaluation is based on project assignments for oral defense of the students.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner.
Undervisningstid:
100 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått