Course code APL350

APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Erling Dokk Holm
Medvirkende: Terje Holsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: Kun åpent for studenter på M-EUTV; M-EIE og M-BYREG med emnet obligatorisk
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet APL 350 fokuserer på de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre større utbyggingsprosjekter i byens sentrale områder. Dette omfatter:

 • Utarbeidelse av detaljreguleringsplaner inkludert rekkefølgebestemmelser
 • Utarbeidelse av utbyggingsavtaler og ev. andre virkemidler for plangjennomføring
 • Analyse av kostnader og inntektspotensialet i utbyggingsprosjektet

Emnet går gjennom ulike virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer, og ser planleggingens virkemidler opp mot utbyggingsprosjektets økonomiske rammer.

Det vil bli arbeidet med konkrete (men tenkte) utviklingsområder fra Kristiansand. Gjennom prosjektarbeid i grupper skal studentene analysere forhold som legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring, og lager handlingsplaner for realisering av prosjektet.

Læringsutbytte:

Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres, herunder utarbeidelse av reguleringsplaner med nødvendig grad av fleksibilitet for å styre prosjektgjennomføring over tid, men samtidig nødvendig grad av forutsigbarhet for realisering for planmyndighet og utvikler. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i plangrunnlaget og i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet.

Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i arealplanlegging og styrke innsikt om gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Emnet skal også gi innsikt i økonomiske parametere for lønnsomhet i utbyggingsprosjekter og hvordan disse påvirkes av planene for området.

Læringsaktiviteter:
 • Intensivforelesninger og studioundervisning
 • Prosjektarbeid i grupper (definert og sammensatt av emneansvarlig lærer)
 • Forelesninger og studioarbeid er timeplanfestet til mandager (10-16) og fredager (9-16). Undervisning, inkludert veiledning, vil foregå i denne tiden. Det vil ikke bli gitt veiledning utenom disse tidene
 • Det forventes at studentene stiller på forelesninger og på prosjektarbeid i grupper i den timeplanfestede tiden, minimum 80 % oppmøte
Læringsstøtte:
 • Forelesninger
 • Lærer(e) veileder prosjektarbeidet
 • Læringsplattform Canvas
Pensum:

Detaljert pensum oppgis ved semesterstart i Canvasrom for emne

Nordahl, B: Reguleringsrisiko i Eiendomsutvikling i tidligfase, redigert av A. Røsnes og Ø. Kristoffersen. Senter for Eiendomsfag. 

Røsnes, A. (2005) Byutviklingskostnader; tilbudsinitiert eller etterspørselsdrevet? I Fimreite, A. L. og Medalen T. (red) Governance i norske storbyer , Scandinavian Academic Press, Spartacus Forlag, Oslo

Van der Krabben, E. and Jacobs, H (2013): Public land development as strategic tool for redevelopment: Reflections on the Dutch experience. In Land Use Policy 30 (2013) 774 - 783 (9 sider)

Adams, A Disberry, N Hutchison, T Munjoma Ownership constraints to brownfield redevelopment. Environment and Planning A 2001, volume 33, pages 453 - 477 (22 sider)

Carl Caesar (2016) Municipal land allocations: integrating planning and selection of developers while transferring public land for housing in Sweden. In Journal of Housing and Build Environment, J Hous and the Built Environ (2016) 31: 257. doi:10.1007/s10901-015-9457-2 (19 sider)

R. Alterman (2012): Land Use Regulation and Property Value. Fra Oxford Handbook of Urban Economics and Planning (34 sider)

Adair, A., Berry, J., Hutchison, N., Mcgreal, S. (2007): Attracting Institutional Investment into Regeneration: Necessary Conditions for Effective Funding, Journal of Property Research, 24:3, 221-240.

Forutsatte forkunnskaper:
 • M-EUTV / M-EIE: EIE310; EIE311
 • M-BYREG: APL103; LAD102; APL250
Anbefalte forkunnskaper:

For M-EIE: EIE310, LAD102

For M-EUTV: EIE310, EIE311

For M-BYREG: APL250, LAD102

Obligatorisk aktivitet:
 • Individuell oppgave (essay)
 • Minimum 80 % deltakelse på forelesninger og prosjektarbeid i grupper
Vurderingsordning:
 • Prosjektarbeid i grupper
 • Muntlig forsvar / presentasjon av prosjektarbeid (det er mulig å trekke ut enkeltstudenter for Individuell muntlig)
Sensor:
Charlotte Helleland
Normert arbeidsmengde:
400 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
 • 163 timer forelesninger og studioarbeid / prosjektarbeid i grupper
 • 157 timer prosjektarbeid i grupper utenom organisert tid
 • 80 timer individuelt arbeid med essay
Eksamensdetaljer: :