Course code APL350

APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Medvirkende: Anders Eika, Gjest Guest
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BYREG; M-EUTV; M-EIE og M-LA
Emnets innhold:

Emnet APL 350 fokuserer på de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre byggeprosjekter; det vil si utarbeidelse av et (større) utbyggingsprosjekt i byens sentrale områder. Dette omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplaner inkludert rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Det omfatter også en analyse av kostander og inntektspotensialet i utbyggingsprosjektet.

Emnet går gjennom ulike virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer, og ser planleggingens virkemidler opp mot utbyggingsprosjektets økonomiske rammer. Emnet vektlegger urbane byutviklingsprosjekter med bolig som viktig komponent.

I kurset arbeider vi med konkrete utviklingsområder og analyserer forhold som legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring, og lager handlingsplaner for realisering av prosjektet. 

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, og i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt om gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Emnet skal også vi innsikt i de økonomiske parameterne for lønnsomhet i utbyggingsprosjekter og hvordan disse påvirkes av planene for området.
Læringsaktiviteter:
Intensivforelesninger, befaringer, dagskonferansen er ment å fungere som støtte for gruppearbeider og kollokvier.
Læringsstøtte:
Feltarbeider - lærer medvirker i feltarbeidet. Lærer veileder prosjektarbeidet. Lærer/andre lærere arrangerer og deltar i kollokvier.
Pensum:

Pensum oppgis ved semesterstart. Den inneholder blant annet:

Nordahl, B: Reguleringsrisiko i Eiendomsutvikling i tidligfase, redigert av A. Røsnes og Ø. Kristoffersen. Senter for Eiendomsfag. 

Røsnes, A. (2005) Byutviklingskostnader: tilbudsinitiert eller etterspørselsdrevet? I Fimreite, A. L. og Medalen T. (red) Governance i norske storbyer , Scandinavian Academic Press, Spartacus Forlag, Oslo

Van der Krabben, E. and Jacobs, H (2013): Public land development as strategic tool for redevelopment: Reflections on the Dutch experience. In Land Use Policy 30 (2013) 774 - 783 (9 sider)

Adams, A Disberry, N Hutchison, T Munjoma Ownership constraints to brownfield redevelopment. Environment and Planning A 2001, volume 33, pages 453 - 477 (22 sider)

Carl Caesar (2016) Municipal land allocations: integrating planning and selection of developers while transferring public land for housing in Sweden. In Journal of Housing and Build Environment, J Hous and the Built Environ (2016) 31: 257. doi:10.1007/s10901-015-9457-2 (19 sider)

R. Alterman (2012): Land Use Regulation and Property Value. Fra Oxford Handbook of Urban Economics and Planning (34 sider)

Adair, A., Berry, J., Hutchison, N., Mcgreal, S. (2007): Attracting Institutional Investment into Regeneration: Necessary Conditions for Effective Funding, Journal of Property Research, 24:3, 221-240.

Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Anbefalte forkunnskaper:
APL103; LAD102; LAA250; APL250; LAA350; EIE310
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeide, prosjektarbeider med levering av prosjektoppgaver
Vurderingsordning:
Prosjektarbeid i grupper og en individuel oppgave (essay)
Sensor:
Ekstern sensor. De skriftlige prosjektarbeidene evalueres etter muntlig forsvar av studentene.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

Feltarbeide og prosjektarbeider 320 t. Kollokvier 12 t. Forelsninger 18 t.

Individuelt arbeid med essay 100 t

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått