Course code APL350

APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Medvirkende: Anders Eika, Gjest Guest
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BYREG; M-EUTV; M-EIE og M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet APL 350 fokuserer på de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre byggeprosjekter; det vil si utarbeidelse av et (større) utbyggingsprosjekt i byens sentrale områder. Dette omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplaner inkludert rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Det omfatter også en analyse av kostander og inntektspotensialet i utbyggingsprosjektet.

Emnet går gjennom ulike virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer, og ser planleggingens virkemidler opp mot utbyggingsprosjektets økonomiske rammer. Emnet vektlegger urbane byutviklingsprosjekter med bolig som viktig komponent.

I kurset arbeider vi med konkrete utviklingsområder og analyserer forhold som legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring, og lager handlingsplaner for realisering av prosjektet. 

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, og i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt om gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Emnet skal også vi innsikt i de økonomiske parameterne for lønnsomhet i utbyggingsprosjekter og hvordan disse påvirkes av planene for området.
Læringsaktiviteter:
Intensivforelesninger, befaringer, dagskonferansen er ment å fungere som støtte for gruppearbeider og kollokvier.
Læringsstøtte:
Feltarbeider - lærer medvirker i feltarbeidet. Lærer veileder prosjektarbeidet. Lærer/andre lærere arrangerer og deltar i kollokvier.
Pensum:

Pensum oppgis ved semesterstart. Den inneholder blant annet:

Nordahl, B: Reguleringsrisiko i Eiendomsutvikling i tidligfase, redigert av A. Røsnes og Ø. Kristoffersen. Senter for Eiendomsfag. 

Røsnes, A. (2005) Byutviklingskostnader: tilbudsinitiert eller etterspørselsdrevet? I Fimreite, A. L. og Medalen T. (red) Governance i norske storbyer , Scandinavian Academic Press, Spartacus Forlag, Oslo

Van der Krabben, E. and Jacobs, H (2013): Public land development as strategic tool for redevelopment: Reflections on the Dutch experience. In Land Use Policy 30 (2013) 774 - 783 (9 sider)

Adams, A Disberry, N Hutchison, T Munjoma Ownership constraints to brownfield redevelopment. Environment and Planning A 2001, volume 33, pages 453 - 477 (22 sider)

Carl Caesar (2016) Municipal land allocations: integrating planning and selection of developers while transferring public land for housing in Sweden. In Journal of Housing and Build Environment, J Hous and the Built Environ (2016) 31: 257. doi:10.1007/s10901-015-9457-2 (19 sider)

R. Alterman (2012): Land Use Regulation and Property Value. Fra Oxford Handbook of Urban Economics and Planning (34 sider)

Adair, A., Berry, J., Hutchison, N., Mcgreal, S. (2007): Attracting Institutional Investment into Regeneration: Necessary Conditions for Effective Funding, Journal of Property Research, 24:3, 221-240.

Forutsatte forkunnskaper:
MA-nivå
Anbefalte forkunnskaper:
APL103; LAD102; LAA250; APL250; LAA350; EIE310
Obligatorisk aktivitet:
Feltarbeide, prosjektarbeider med levering av prosjektoppgaver
Vurderingsordning:
Prosjektarbeid i grupper og en individuel oppgave (essay)
Sensor:
Ekstern sensor. De skriftlige prosjektarbeidene evalueres etter muntlig forsvar av studentene.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

Feltarbeide og prosjektarbeider 320 t. Kollokvier 12 t. Forelsninger 18 t.

Individuelt arbeid med essay 100 t

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått