Course code APL350

APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Elin Børrud, Berit Irene Nordahl
Medvirkende: August Edvard Røsnes
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>M-BYREG; M-EUTV; M-EIE og M-LA</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet APL 350 fokuserer på de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre byggeprosjekter; utarbeidelse av detaljreguleringsplaner, bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Emnet går gjennom ulike virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer, og setter planleggingens virkemidler opp mot markedskrefter og incentiver for utvikling av eiendomsprosjekter. 

I kurset arbeider vi med konkrete utviklingsområder og analyserer forhold som legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring,og lager handlingsplaner for realisering. Kurset våren 2016 vil være knyttet til utforskningsprosjektet Exploring CompactAbility med Asker, Lillestrøm og Ski som case og vil bygge på materiale utarbeidet i LAA 350. 

 
 

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt i både evaluering og gjennomføring av prosjekter.
Læringsaktiviteter:
Intensivforelesninger, befaringer, dagskonferansen og det påfølgende seminaret er ment å fungere som støtte for gruppearbeider og kollokvier.
Læringsstøtte:
Feltarbeider/lærer medvirker i feltarbeidet. Lærer veileder prosjektarbeidet. Lærer/andre lærere arrangerer og deltar i kollokvier.
Pensum:
Pensum oppgis ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:

MA-nivå

Anbefalte forkunnskaper:

APL103; LAD102;LAA214;APL250;LAA350; EIE310

Obligatorisk aktivitet:

Feltarbeide, prosjektarbeider med levering av prosjektoppgaver

Vurderingsordning:
- Prosjektarbeid i grupper og en individuel oppgave (essay)
Sensor:

Ekstern sensor. De skriftlige prosjektarbeidene evalueres etter muntlig forsvar av studentene.


 

Normert arbeidsmengde:
.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Feltarbeide og prosjektarbeider 420 t. Kollokvier 20 t. Forelsninger 10 t.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått