Course code APL350

APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Berit Irene Nordahl
Medvirkende: August Edvard Røsnes
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>M-BYREG; M-EUTV; M-EIE og M-LA</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Den ordinære undervisningen i planlegging legger tradisjonelt hovedvekten på fasene frem til planen er vedtatt som grunnlag, enten for realisering gjennom etterfølgende planer eller for gjennomføring av konkrete prosjekter. Emnet APL 350 omfatter den delen av planprosessen som starter med utarbeidingen av gjennomføringsplanen for et konkret prosjekt og slutter med utstedelsen av ferdigattest for det godkjente byggverket. Utarbeiding av gjennomføringsplaner vil imidlertid måtte bygge på rammer som sentrale retningslinjer og overordnede planer legger for den fysiske utviklingen, og på andre politisk vedtatte planer for området. I tillegg er det viktig å trekke inn hvordan regionale/lokale drivkrefter, byggemarkedet og herunder eiendomsutviklingen legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring.
 
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt i både evaluering og gjennomføring av prosjekter.
Læringsaktiviteter:
Intensivforelesninger, befaringer, dagskonferansen og det påfølgende seminaret er ment å fungere som støtte for gruppearbeider og kollokvier.
Læringsstøtte:
Feltarbeider/lærer medvirker i feltarbeidet. Lærer veileder prosjektarbeidet. Lærer/andre lærere arrangerer og deltar i kollokvier.
Pensum:
Pensum oppgis ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:

MA-nivå


Anbefalte forkunnskaper:

APL103; LAD102;LAA214;APL250;LAA350


Obligatorisk aktivitet:

Feltarbeide, prosjektarbeider med levering av prosjektoppgaver


Vurderingsordning:
- Prosjektarbeid i grupper og en individuel oppgave (essay)
Sensor:

Ekstern sensor medvirker i valg av tema for feltarbeidet og tema for prosjektbesvarelser. De skriftlige prosjektarbeidene evalueres etter muntlig forsvar av studentene.
Normert arbeidsmengde:
.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Etter den nye studieplanen for by- og regionplanstudiet blir det ingen overlapping med andre emner (nedleggelse av APL 232 og 303). Det er heller ikke grunnlag for å gi reduksjoner.
Undervisningstid:
Feltarbeide og prosjektarbeider 420 t. Kollokvier 20 t. Forelsninger 10 t.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått