APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Erling Dokk Holm, Terje Holsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Forbeholdt studenter ved M-EIE, M-EUTV og M-BYREG

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • 375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar utgangspunkt i de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre større utbyggingsprosjekter i byens sentrale områder. Dette omfatter:

 • Utvikling av et rom- og funksjonsprogram som grunnlag for prosjektgjennomføring
 • Utarbeidelse av planinitiativ for privat reguleringsforslag
 • Forslag til detaljregulering (kart og skriftlige bestemmelser med tilhørende rekkefølgebestemmelser)
 • Utarbeidelse av utbyggingsavtale og ev. andre virkemidler for plangjennomføring
 • Gjennomføringsplan for trinnvis utbygging av prosjektet
 • Analyse av kostnader og inntektspotensialet i utbyggingsprosjektet

Emnet går gjennom ulike virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer, og ser planleggingens virkemidler opp mot utbyggingsprosjektets økonomiske rammer.

Det vil bli arbeidet med konkrete (men tenkte) konseptideer utarbeidet i LAA350. Gjennom prosjektarbeid i grupper skal studentene analysere forhold som legger premisser for prosjektutvikling og gjennomføring, og lage handlingsplaner for realisering av prosjektet.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om:

 • Teoretiske og prinsipielle betraktninger om sammenhengen mellom privat eiendomsutvikling og offentlig arealplanlegging
 • De grunnleggende begrepene og prinsippene innen prosjektutvikling og prosjektgjennomføring av større, kommersielle eiendomsprosjekter
 • Hvilke prosedyrer som anvendes i realiseringen av eiendomsprosjekter fra konseptuelle skisser og fram til gjennomførbare prosjekter
 • Hvordan man operasjonaliserer tidligere etablert kompetanse om plansystemet etter plan- og bygningsloven for å kunne gjennomføre større utbyggingsprosjekter
 • Hvordan økonomien i private eiendomsprosjekter påvirker mulighetsrommet for gjennomføring
 • Hvordan offentlig arealplanlegging påvirker økonomien i eiendomsutvikling

Ferdigheter:

Studenten kan utarbeide:

 • Rom- og funksjonsprogram som grunnlag for utvikling av konkret konsept til gjennomførbart prosjekt
 • Planinitiativ som grunnlag for privat reguleringsforslag
 • Detaljreguleringsplan for et konkret eiendomsprosjekt
 • Utbyggingsavtale for et konkret eiendomsprosjekt
 • Plan for trinnvis gjennomføring av eiendomsprosjekt
 • Kontantstrømanalyse for et konkret eiendomsprosjekt

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kjenner dagens praksis med utvikling og gjennomføring av større eiendomsprosjekter fra konsept og fram til gjennomførbare planer
 • Forstår hvordan man kobler konseptuelle skisser for utvikling av konkret tomt til prosessuelle planer for gjennomføring
 • Forstår hvordan kunnskap og ferdigheter om utarbeidelse av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale kan brukes for å etablere tilstrekkelig forutsigbare men samtidig tilstrekkelig fleksible rammer for prosjektgjennomføring
 • Forstår hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i plangrunnlaget og i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet
 • Evner å samarbeide på tvers av profesjonsgrenser om utvikling av større eiendomsprosjekter

Har evne til kritisk refleksjon om bærende elementer i konseptuelle skisser for tomteutnyttelse og hvordan dette kan utvikles til gjennomførbare prosjekter

  • Intensivforelesninger og studioundervisning
  • Prosjektarbeid i grupper
  • Forelesninger og studioarbeid er timeplanfestet til torsdager (10-16) og fredager (10-16). Undervisning, inkludert veiledning, vil foregå i denne tiden. Det vil ikke bli gitt veiledning utenom disse tidene
  • Det forventes at studentene stiller på forelesninger og på prosjektarbeid i grupper i den timeplanfestede tiden, minimum 80 % oppmøte
  • Forelesninger
  • Gjesteforelesninger
  • Lærer(e) veileder prosjektarbeidet
  • Læringsplattform Canvas
 • Detaljert pensum oppgis ved semesterstart i Canvasrom for emne
  • Alle: EIE310, JUS320 (kan tas parallelt)
  • M-EUTV: EIE311
  • M-EIE: EIE311; LAD102; LAD103
  • M-BYREG: APL108; APL250; LAD102; LAD103; LAD100
 • Mappevurdering:

  • Prosjektarbeid i grupper
  • Muntlig forsvar / presentasjon av prosjektarbeid (det er mulig å trekke ut enkeltstudenter for Individuell muntlig)

  Mappevurdering innebærer at det ikke gis delkarakterer, men at både prosjektarbeid (oppgave) og muntlig forsvar vil resultere i en karakter for hele kurset.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Charlotte Helleland
  • Deltakelse:

   • Obligatorisk deltakelse på første undervisningsdag
   • Obligatorisk deltakelse på gjennomgang av prosjektoppgave i plenum
   • Minimum 80 % deltakelse på forelesninger og prosjektarbeid i grupper
  • Innlevering:

   • Innlevering av tre faserapporter, jf. innleveringstider på canvas
 • Obligatorisk deltakelse på første undervisningsdag er et krav.
  • Ca. 155 timer forelesninger og studioarbeid / prosjektarbeid i grupper
  • Ca. 220 timer prosjektarbeid i grupper utenom organisert tid
 • Kun åpent for studenter på M-EUTV; M-EIE og M-BYREG med emnet obligatorisk
 • GSK