Course code APL280

APL280 Urban sosiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roberta Cucca
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun tilgjengelig for 3 år BYREG-studenter og Master Landscape Architecture for Global Sustainability studenter (maksimum 45 studenter totalt)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-BYREG og Master in Landscape Architecture for Global Sustainability
Emnets innhold:
Kurset introduserer studentene for grunnleggende prinsipper innenfor urban sosiologi og grunnleggende forståelse av sosiologiske tilnærminger til studier av byer og steder. Ved å anvende urbane teorier, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gir kurset studentene kritiske og praktiske verktøy for å vurdere sosiale implikasjoner av pågående endringsprosesser i byene. Vi vil fokusere på noen spesifikke temaer. 1. Virkninger av postindustriell omstilling på byenes økonomiske og sosiale struktur. 2. Sosiale ulikheter i dagens byer: mønstre og trender, mellom sosial stabilitet og polarisering. 3. Sosial og romlig rettferdighet i dagens byer: gentrifiseringsprosesser, segregeringsmønstre i boligstrukturen, sosial integreringspolitikk. 4. Sosial boligbygging og retten til byen. 5. Bærekraftig byutvkling i en sosial dimensjon.
Læringsutbytte:
Når kurset er gjennomført har studentene tilegnet seg en rekke verktøy og ferdigheter de trenger for å drive feltforskning og utvikle nye måter å tolke urbane omgivelser på. De er i stand til å: 1) demonstrere god kunnskap om de mest relevante teoriene og emnene i urban sosiologi; 2) anvende teoretiske perspektiver fra urban sosiologi til spesifikke, praktiske spørsmål og problemstillinger knyttet til byplanlegging; 3) velge og bruke relevante sosiale forskningsmetoder (både kvantitative og kvalitative) i vitenskapelig undersøkelse; 4) skrive i en akademisk genre; 5) presentere forskningsresultater gjennom muntlig kommunikasjon i klasse og skriftlige rapporter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, inviterte foredragsholdere, problembaserte gruppediskusjoner, selvstudium, øvelser i akademisk skriving, kritisk lesing av vitenskapelige artikler, studentpresentasjoner, forskningsbasert prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
.
Pensum:

Cohen D. (2009) Three Lectures on Post-industrial Society, MIT Press, Chapter 1

Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class. City and Community, 2, 1, pp. 3-19

López-Morales E. (2019), Gentrification, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK,  DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0118

Maloutas, T. (2012) Contextual Diversity in Gentrification Research. Critical Sociology. 38. 33-48. 10.1177/0896920510380950.

Rasse A. (2019), Spatial Segregation, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0312

Musterd S. (2021), Segregation, Neighbourhood Effects, and Social Mix Policies, in Kazepov et Al. "Handbook of Urban Social Policies", Edward Elgar Publishing

Cucca R. (2020) , Spatial segregation and the quality of the local environment in contemporary cities, in Musterd S. (Ed.) "Handbook of Urban Segregation", Edward Elgar Publishing, 185-199

Forutsatte forkunnskaper:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (videregående skole).
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse er obligatorisk (min. 80% deltakelse på forelesninger), seminarer og gruppediskusjon i klassen; feltarbeid; oppgave. 
Vurderingsordning:

Samlet vurdering 1.Skriftlig eksamen om teorier i urban sosiologi (teller 50%); 2. Forskningsbasert prosjektarbeid (i grupper) om pågående byutvikling i Oslo (teller 50%).

på engelske språk

Karakterskala: A - F

Sensor:
Ansvarlig lærer evaluerer den skriftlige eksamenen. Den eksterne sensoren evaluerer prosjektgruppeoppgavene
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
ca. 30 timer forelesningsseminarer 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått