Course code APL280

Emneansvarlige: Roberta Cucca
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun tilgjengelig for 3 år BYREG-studenter og Master Landscape Architecture for Global Sustainability studenter (maksimum 45 studenter totalt)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-BYREG og Master in Landscape Architecture for Global Sustainability
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset introduserer studentene for grunnleggende prinsipper innenfor urban sosiologi og grunnleggende forståelse av sosiologiske tilnærminger til studier av byer og steder. Ved å anvende urbane teorier, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gir kurset studentene kritiske og praktiske verktøy for å vurdere sosiale implikasjoner av pågående endringsprosesser i byene. Vi vil fokusere på noen spesifikke temaer. 1. Virkninger av postindustriell omstilling på byenes økonomiske og sosiale struktur. 2. Sosiale ulikheter i dagens byer: mønstre og trender, mellom sosial stabilitet og polarisering. 3. Sosial og romlig rettferdighet i dagens byer: gentrifiseringsprosesser, segregeringsmønstre i boligstrukturen, sosial integreringspolitikk. 4. Sosial boligbygging og retten til byen. 5. Bærekraftig byutvkling i en sosial dimensjon.
Læringsutbytte:
Når kurset er gjennomført har studentene tilegnet seg en rekke verktøy og ferdigheter de trenger for å drive feltforskning og utvikle nye måter å tolke urbane omgivelser på. De er i stand til å: 1) demonstrere god kunnskap om de mest relevante teoriene og emnene i urban sosiologi; 2) anvende teoretiske perspektiver fra urban sosiologi til spesifikke, praktiske spørsmål og problemstillinger knyttet til byplanlegging; 3) velge og bruke relevante sosiale forskningsmetoder (både kvantitative og kvalitative) i vitenskapelig undersøkelse; 4) skrive i en akademisk genre; 5) presentere forskningsresultater gjennom muntlig kommunikasjon i klasse og skriftlige rapporter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, inviterte foredragsholdere, problembaserte gruppediskusjoner, selvstudium, øvelser i akademisk skriving, kritisk lesing av vitenskapelige artikler, studentpresentasjoner, forskningsbasert prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
.
Pensum:

Cohen D. (2009) Three Lectures on Post-industrial Society, MIT Press, Chapter 1

Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class. City and Community, 2, 1, pp. 3-19

López-Morales E. (2019), Gentrification, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK,  DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0118

Maloutas, T. (2012) Contextual Diversity in Gentrification Research. Critical Sociology. 38. 33-48. 10.1177/0896920510380950.

Rasse A. (2019), Spatial Segregation, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0312

Musterd S. (2021), Segregation, Neighbourhood Effects, and Social Mix Policies, in Kazepov et Al. "Handbook of Urban Social Policies", Edward Elgar Publishing

Cucca R. (2020) , Spatial segregation and the quality of the local environment in contemporary cities, in Musterd S. (Ed.) "Handbook of Urban Segregation", Edward Elgar Publishing, 185-199

Forutsatte forkunnskaper:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (videregående skole).
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse er obligatorisk (min. 80% deltakelse på forelesninger), seminarer og gruppediskusjon i klassen; feltarbeid; oppgave. 
Vurderingsordning:

Samlet vurdering 1.Skriftlig eksamen om teorier i urban sosiologi (teller 50%); 2. Forskningsbasert prosjektarbeid (i grupper) om pågående byutvikling i Oslo (teller 50%).

på engelske språk

Karakterskala: A - F

Sensor:
Ansvarlig lærer evaluerer den skriftlige eksamenen. Den eksterne sensoren evaluerer prosjektgruppeoppgavene
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
ca. 30 timer forelesningsseminarer 
Eksamensdetaljer: :