Course code APL280

APL280 Urban sosiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Roberta Cucca
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun tilgjengelig for BYREG-studenter
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-BYREG
Emnets innhold:
Kurset introduserer studentene for grunnleggende prinsipper innenfor urban sosiologi og grunnleggende forståelse av sosiologiske tilnærminger til studier av byer og steder. Ved å anvende urbane teorier, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gir kurset studentene kritiske og praktiske verktøy for å vurdere sosiale implikasjoner av pågående endringsprosesser i byene. Vi vil fokusere på noen spesifikke temaer. 1. Virkninger av postindustriell omstilling på byenes økonomiske og sosiale struktur. 2. Sosiale ulikheter i dagens byer: mønstre og trender, mellom sosial stabilitet og polarisering. 3. Sosial og romlig rettferdighet i dagens byer: gentrifiseringsprosesser, segregeringsmønstre i boligstrukturen, sosial integreringspolitikk. 4. Sosial boligbygging og retten til byen. 5. Bærekraftig byutvkling i en sosial dimensjon.
Læringsutbytte:
Når kurset er gjennomført har studentene tilegnet seg en rekke verktøy og ferdigheter de trenger for å drive feltforskning og utvikle nye måter å tolke urbane omgivelser på. De er i stand til å: 1) demonstrere god kunnskap om de mest relevante teoriene og emnene i urban sosiologi; 2) anvende teoretiske perspektiver fra urban sosiologi til spesifikke, praktiske spørsmål og problemstillinger knyttet til byplanlegging; 3) velge og bruke relevante sosiale forskningsmetoder (både kvantitative og kvalitative) i vitenskapelig undersøkelse; 4) skrive i en akademisk genre; 5) presentere forskningsresultater gjennom muntlig kommunikasjon i klasse og skriftlige rapporter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, inviterte foredragsholdere, problembaserte gruppediskusjoner, selvstudium, øvelser i akademisk skriving, kritisk lesing av vitenskapelige artikler, studentpresentasjoner, forskningsbasert prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
.
Pensum:

Sassen, S. (2005) The global city: introducing a concept, The Brown Journal of World Affairs, XI, 2, pp. 26-43

Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class. City and Community, 2, 1, pp. 3-19

Kazepov Y., Cucca R.  (2019) European Cities, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118568446

López-Morales E. (2019), Gentrification, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK,  DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0118

Maloutas, T. (2012) Contextual Diversity in Gentrification Research. Critical Sociology. 38. 33-48. 10.1177/0896920510380950.

Andersen, B., & Røe, P. G. (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, OsloEuropean Urban and Regional Studies24(3), 304-317. https://doi.org/10.1177/0969776416643751

Rasse A. (2019), Spatial Segregation, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0312

Musterd S. (forthcoming), Segregation, Neighbourhood Effects, and Social Mix Policies, in Kazepov et Al. "handbook of Urban Social Policies", Edward Elgar Publishing

Cucca R. (2020) , Spatial segregation and the quality of the local environment in contemporary cities, in Musterd S. (Ed.) "Handbook of Urban Segregation", Edward Elgar Publishing, 185-199

Andersen B. & Skrede J. (2017) Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice, Local Environment, 22:5, 581-594, DOI:10.1080/13549839.2016.1236783

Forutsatte forkunnskaper:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (videregående skole).
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse er obligatorisk (min. 80% deltakelse på forelesninger, seminarer og gruppediskusjon i klassen; feltarbeid). 
Vurderingsordning:

To oppgaver: 1.Skriftlig eksamen om teorier i urban sosiologi (1 time); 2. Forskningsbasert prosjektarbeid om pågående byutvikling i Oslo.

Karakterskala: A - F

Sensor:
Ansvarlig lærer evaluerer den skriftlige eksamenen. Den eksterne sensoren evaluerer og klassifiserer prosjektgruppeoppgavene
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
30 timer forelesningsseminarer / 30 timer selvstudium / 90 timer gruppeprosjektarbeid
Eksamensdetaljer: :