Course code APL280

APL280 Urban sosiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Roberta Cucca
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun tilgjengelig for BYREG-studenter
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset introduserer studentene for grunnleggende prinsipper innenfor urban sosiologi og grunnleggende forståelse av sosiologiske tilnærminger til studier av byer og steder. Ved å anvende urbane teorier, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gir kurset studentene kritiske og praktiske verktøy for å vurdere sosiale implikasjoner av pågående endringsprosesser i byene. Vi vil fokusere på noen spesifikke temaer. 1. Virkninger av postindustriell omstilling på byenes økonomiske og sosiale struktur. 2. Sosiale ulikheter i dagens byer: mønstre og trender, mellom sosial stabilitet og polarisering. 3. Sosial og romlig rettferdighet i dagens byer: gentrifiseringsprosesser, segregeringsmønstre i boligstrukturen, sosial integreringspolitikk. 4. Sosial boligbygging og retten til byen. 5. Bærekraftig byutvkling i en sosial dimensjon.
Læringsutbytte:
Når kurset er gjennomført har studentene tilegnet seg en rekke verktøy og ferdigheter de trenger for å drive feltforskning og utvikle nye måter å tolke urbane omgivelser på. De er i stand til å: 1) demonstrere god kunnskap om de mest relevante teoriene og emnene i urban sosiologi; 2) anvende teoretiske perspektiver fra urban sosiologi til spesifikke, praktiske spørsmål og problemstillinger knyttet til byplanlegging; 3) velge og bruke relevante sosiale forskningsmetoder (både kvantitative og kvalitative) i vitenskapelig undersøkelse; 4) skrive i en akademisk genre; 5) presentere forskningsresultater gjennom muntlig kommunikasjon i klasse og skriftlige rapporter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, inviterte foredragsholdere, problembaserte gruppediskusjoner, selvstudium, øvelser i akademisk skriving, kritisk lesing av vitenskapelige artikler, studentpresentasjoner, forskningsbasert prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
.
Pensum:

Sassen, S. (2005) The global city: introducing a concept, The Brown Journal of World Affairs, XI, 2, pp. 26-43

Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class. City and Community, 2, 1, pp. 3-19

Kazepov Y., Cucca R.  (2019) European Cities, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118568446

López-Morales E. (2019), Gentrification, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK,  DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0118

Maloutas, T. (2012) Contextual Diversity in Gentrification Research. Critical Sociology. 38. 33-48. 10.1177/0896920510380950.

Andersen, B., & Røe, P. G. (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, OsloEuropean Urban and Regional Studies24(3), 304-317. https://doi.org/10.1177/0969776416643751

Rasse A. (2019), Spatial Segregation, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0312

Musterd S. (forthcoming), Segregation, Neighbourhood Effects, and Social Mix Policies, in Kazepov et Al. "handbook of Urban Social Policies", Edward Elgar Publishing

Cucca R. (2020) , Spatial segregation and the quality of the local environment in contemporary cities, in Musterd S. (Ed.) "Handbook of Urban Segregation", Edward Elgar Publishing, 185-199

Andersen B. & Skrede J. (2017) Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice, Local Environment, 22:5, 581-594, DOI:10.1080/13549839.2016.1236783

Forutsatte forkunnskaper:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (videregående skole).
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse er obligatorisk (min. 80% deltakelse på forelesninger, seminarer og gruppediskusjon i klassen; feltarbeid). 
Vurderingsordning:

To oppgaver: 1.Skriftlig eksamen om teorier i urban sosiologi (1 time); 2. Forskningsbasert prosjektarbeid om pågående byutvikling i Oslo.

Karakterskala: A - F

Sensor:
Ansvarlig lærer evaluerer den skriftlige eksamenen. Den eksterne sensoren evaluerer og klassifiserer prosjektgruppeoppgavene
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
30 timer forelesningsseminarer / 30 timer selvstudium / 90 timer gruppeprosjektarbeid
Eksamensdetaljer: :