APL280 Urban sosiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:3 år BYREG-studenter er prioritert (maksimum 45 studenter totalt)

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Kurset introduserer studentene for grunnleggende prinsipper innenfor urban sosiologi og grunnleggende forståelse av sosiologiske tilnærminger til studier av byer og steder. Ved å anvende urbane teorier, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gir kurset studentene kritiske og praktiske verktøy for å vurdere sosiale implikasjoner av pågående endringsprosesser i byene. Vi vil fokusere på noen spesifikke temaer. 1. Virkninger av postindustriell omstilling på byenes økonomiske og sosiale struktur. 2. Sosial og romlig rettferdighet i dagens byer: gentrifiseringsprosesser, segregeringsmønstre i boligstrukturen, sosial integreringspolitikk. 3. Bærekraftig byutvkling i en sosial dimensjon. 4. Planlegging for mangfold og inkludering.

Dette lærer du

Når kurset er gjennomført har studentene tilegnet seg en rekke verktøy og ferdigheter de trenger for å drive feltforskning og utvikle nye måter å tolke urbane omgivelser på. De er i stand til å: 1) demonstrere god kunnskap om de mest relevante teoriene og emnene i urban sosiologi; 2) anvende teoretiske perspektiver fra urban sosiologi til spesifikke, praktiske spørsmål og problemstillinger knyttet til byplanlegging; 3) velge og bruke relevante sosiale forskningsmetoder (både kvantitative og kvalitative) i vitenskapelig undersøkelse; 4) skrive i en akademisk genre; 5) presentere forskningsresultater gjennom muntlig kommunikasjon i klasse og skriftlige rapporter.
 • Forelesninger, inviterte foredragsholdere, problembaserte gruppediskusjoner, selvstudium, øvelser i akademisk skriving, kritisk lesing av vitenskapelige artikler, studentpresentasjoner, forskningsbasert prosjektarbeid.
 • Florida, R. (2005) Cities and the Creative Class. City and Community, 2, 1, pp. 3-19

  López-Morales E. (2019), Gentrification, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0118

  Rasse A. (2019), Spatial Segregation, in Orum A et Al. (Ed), in "The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies", Wiley Blackwell Oxford UK, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0312

  Musterd S. (2021), Segregation, Neighbourhood Effects, and Social Mix Policies, in Kazepov et Al. "Handbook of Urban Social Policies", Edward Elgar Publishing

  Cucca R. (2020) , Spatial segregation and the quality of the local environment in contemporary cities, in Musterd S. (Ed.) "Handbook of Urban Segregation", Edward Elgar Publishing, 185-199

  Fainstein S. (2014) The just city, International Journal of UrbanSciences, 18:1, 1-18, DOI: 10.1080/12265934.2013.834643

 • Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (videregående skole).
 • Portfolio vurdering 1) kort rapport om «bevis på gentrifisering»; 2) refleksjonsrapport om hvordan sosiologisk kunnskap kan bidra til din faglige kunnskap

  på engelske språk

  Karakterskala: A - F  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • En ekstern sensur vil verifisere kvaliteten på karaktersettingen for de vurderte essayene.
 • Deltakelse er obligatorisk (min. 80% deltakelse på forelesninger), seminarer og gruppediskusjon i klassen; feltarbeid; oppgave.
 • ca. 25-30 timer forelesningsseminarer
 • M-BYREG og Master in Landscape Architecture for Global Sustainability