Course code APL241

APL241 Miljø og planlegging, del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Synne Movik
Medvirkende: Knut Bjørn Stokke, Synne Movik, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Martin Lund-Iversen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved Bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA) og studenter ved Master i By- og regionplanlegging.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp omkring forelesninger og skriveoppgave med tilhørende veiledning. Studentene skal arbeide i grupper som vil være homogent sammensatt på fagmiljø (hhv. naturforvaltning, fornybar energi, folkehelse og andre (Byreg, LAA, etc)). Det legges stor vekt på praktiske skriveøvelser og tilbakemelding på andre studenters oppgaver. Det vil bli gitt tilbakemelding og veiledning underveis i skriveprosessen og dette arbeidet skal munne ut i en gruppeoppgave som danner grunnlaget for sensur.
Læringsutbytte:
Kurset vil handle om skriving av en høringsuttalelse til en kommunal plansak etter plan- og bygningsloven, som skal skrives av studentene på vegne av en myndighet med innsigelseskompetanse, og som godt kan reflektere et konfliktnivå som gjør at innsigelse er aktuelt. Kurset vil legge til rette for at konflikten i saken dreier seg om enten miljø-/naturvern, fornybar energi eller folkehelse. Studentene skal i tillegg utarbeide et refleksjonsnotat parallelt med høringsuttalelsen, som viser sentrale forhold ved arbeidet som grunnlaget for uttalelsen. Studentene skal bygge videre på emnet APL240.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, skriving, veiledning og kollokvier.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning.
Pensum:

Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Martin Lund-Iversen, Innsigelser etter plan- og bygningsloven (i Tiltakskatalogen)

Forutsatte forkunnskaper:
APL240
Vurderingsordning:
Gruppeoppgave: bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet går parallelt med APL240 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Emnet er bygget opp omkring forelesninger og seminarer. Studentene skal både arbeide med gruppeoppgaver. Det legges stor vekt på praktiske skriveøvelser og tilbakemelding på andre studenters oppgaver. Videre skal studentene øve i å gi presentasjoner. Det vil bli gitt tilbakemelding og veiledning underveis i skriveprosessen og dette arbeidet skal munne ut i en gruppeoppgave som danner grunnlaget for sensur.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 30 timer, inkludert individuell veiledningstid
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bestått / Ikke bestått