APL240 Miljø og planlegging, del 1

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Synne Movik, Guri Dyrset

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:165

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Kurset gir en introduksjon til det norske plansystemet etter plan- og bygningsloven av 2008. Studentene får en innføring i plansystemet, rammene rundt planlegging, prosesser og vesentlige planverktøy som konsekvensutredninger. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen, og sentrale temaer er planprosessene, medvirkning og kunnskap. Det blir særlig lagt vekt på å vise hvordan arealplanlegging i stor grad fungerer som miljøpolitisk virkemiddel på kommunalt og regionalt nivå, hva slags roller ulike aktører har, og hvordan medvirkning og maktrelasjoner former planprosesser. Bærende ideer i miljøplanlegging som ‘helhetlig’ og ‘integrert’ blir forklart, og det blir også lagt vekt på å diskutere hva slags og hvordan kunnskap blir trukket inn i planleggingsprosesser. Gjennom konkrete eksempler vil det bli lagt vekt på å belyse problemstillinger knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsliv, kystsonen og fjellområdene, vannforvaltning, helse og klima. Kurset trekker inn forelesere med praktisk erfaring med planlegging fra departementer og kommuner.

Dette lærer du

Etter endt kurs skal studentene:

 • Vise en grunnleggende kunnskap om det norske plansystemet
 • Kunne beskrive sentrale rammeverk og nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge
 • Kunne gjøre rede for kommunale og regionale planprosesser, medvirkning, og ulke aktørers roller i planprosesser
 • Kunne beskrive prosessene, med særlig vekt på arealplaner
 • Vise forståelse for sentrale ideer i miljøforvaltningen, og hvordan kunnskap og politikk spiller inn i håndteringen av interessekonflikter
 • Forelesninger, gruppeoppgaver, rollespill
 • Forelesninger og veiledning

  Hovedbok - Movik og Stokke (red) (2022) Introduksjon til miljøplanlegging

 • Pensumbok for kurset er Movik og Stokke (2022) Introduksjon til miljøplanlegging.Universitetsforlaget..

  Artikler, rapporter og annen litteratur kommer i tillegg, litteraturoversikt blir gjort tilgjengelig ved kursstart. .

 • Skriftlig eksamen 3,5 t

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor
 • Emnet går parallelt med APL241 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
 • Strukturert undervisningstid: 28 timer
 • Studenter ved master i Folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA), studenter ved Master i landskapsarkitektur og studenter ved Master i by- og regionplanlegging.
 • GSK