Course code APL240

APL240 Miljø og planlegging, del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Synne Movik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
165
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Studenter ved master i Folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA), studenter ved Master i landskapsarkitektur og studenter ved Master i by- og regionplanlegging.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til det norske plansystemet etter plan- og bygningsloven av 2008. Studentene får en innføring i plansystemet, rammene rundt planlegging, prosesser og vesentlige planverktøy som konsekvensutredninger. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen, og sentrale temaer er planprosessene, medvirkning og kunnskap. Det blir særlig lagt vekt på å vise hvordan arealplanlegging i stor grad fungerer som miljøpolitisk virkemiddel på kommunalt og regionalt nivå, hva slags roller ulike aktører har, og hvordan medvirkning og maktrelasjoner former planprosesser. Bærende ideer i miljøplanlegging som ‘helhetlig’ og ‘integrert’ blir forklart, og det blir også lagt vekt på å diskutere hva slags og hvordan kunnskap blir trukket inn i planleggingsprosesser. Gjennom konkrete eksempler vil det bli lagt vekt på å belyse problemstillinger knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsliv, kystsonen og fjellområdene, vannforvaltning, helse og klima. Kurset trekker inn forelesere med praktisk erfaring med planlegging fra departementer og kommuner.
Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studentene:

  • Vise en grunnleggende kunnskap om det norske plansystemet
  • Kunne beskrive sentrale rammeverk og nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge
  • Kunne gjøre rede for kommunale og regionale planprosesser, medvirkning, og ulke aktørers roller i planprosesser
  • Kunne beskrive prosessene, med særlig vekt på arealplaner
  • Vise forståelse for sentrale ideer i miljøforvaltningen, og hvordan kunnskap og politikk spiller inn i håndteringen av interessekonflikter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, rollespill
Læringsstøtte:
Forelesninger og veiledning
Pensum:

Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Aarsæther et al. (2018) Plan og samfunn: System, praksis, teori (Cappelen Damm)

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, APL108, JUS220
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 t
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet går parallelt med APL241 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.  
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 28 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått