Course code APL240

APL240 Miljø og planlegging, del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Synne Movik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
165
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Master i Folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved bachelor i fornybar energi (INA), studenter ved master i Naturforvaltning (INA), studenter ved Master i landskapsarkitektur og studenter ved Master i by- og regionplanlegging.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det blir lagt vekt på kjenskap til og forståelse av det norske plansystestemet etter plan- og bygningsloven og hvorfor arealplanlegging i stadig større grad har blitt tatt i bruk som et miljøpolitisk virkemiddel. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen. Helt sentralt er planprosessene, demokrati og medvirkning Gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, vannforvaltning, reindrift, kulturminner og klima
Læringsutbytte:
Planlegging er et sentralt redskap i kommunenes arealforvaltning og lokal utvikling. Dette emnet fokuserer på plansystemet og rammene rundt planlegging. Slike rammer omfatter forståelse av forvaltningsnivåer, aktører og prosesser. Emnet skal gi studentene en forståelse hvilke nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge. Gjennom konkrete eksempler gir emnet studentene innsikt i hvordan ulike natur- og miljøinteresser balanseres opp mot hverandre i plansystemet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Forelesninger og veiledning
Pensum:

Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Aarsæther et al. (2018) Plan og samfunn: System, praksis, teori (Cappelen Damm)

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, APL108, JUS220
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen 3,5 t

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet går parallelt med APL241 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.  
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 28 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått