Course code APL240

APL240 Miljø og planlegging, del 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke
Medvirkende: Eirin Hongslo, Aase-Kristine Aasen Lundberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

80 studenter

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Master i Folkehelsevitenskap, 3.års-studenter ved bachelor i fornybar energi (INA) og studenter ved master i Naturforvaltning (INA).
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Det vil bli lagt vekt på hvordan arealbruk påvirker naturmangfoldet og hvorfor arealplanlegging i stadig større grad har blitt tatt i bruk som et miljøpolitisk virkemiddel. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen. Helt sentralt er planprosessene, demokrati og medvirkning Gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, reindrift, kulturminner og klima.

Læringsutbytte:

Planlegging er et sentralt redskap i kommunenes arealforvaltning og lokal utvikling. Dette emnet fokuserer på plansystemet og rammene rundt planlegging. Slike rammer omfatter forståelse av forvaltningsnivåer, aktører og prosesser. Emnet skal gi studentene en forståelse hvilke nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge. Gjennom konkrete eksempler gir emnet studentene innsikt i hvordan ulike natur- og miljøinteresser balanseres opp mot hverandre i plansystemet.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Læringsstøtte:
Forelesninger og veiledning
Pensum:

Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Pensumliste deles ut ved oppstart av undervisningen.

Forutsatte forkunnskaper:

-

Anbefalte forkunnskaper:

APL102, JUS220

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen 3,5 t

Sensor:

Ekstern sensorMerknader:

Emnet går parallelt med APL241 og det er tilrettelagt slik at studenter kan ta begge emnene i den samme vårparallellen.
 


Normert arbeidsmengde:
Det vil bli lagt vekt på hvordan arealbruk påvirker naturmangfoldet og hvorfor arealplanlegging i stadig større grad har blitt tatt i bruk som et miljøpolitisk virkemiddel. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige oppgaver i planleggingen. Helt sentralt er planprosessene, demokrati og medvirkning Gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, reindrift, kulturminner og klima.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: 28 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått