Course code APL230

Emneansvarlige: Karin Birgitta Winter
Medvirkende: Thomas Sømme Haraldseid
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

45

BYREG 3. år er prioritert. 

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en bred innføring i planleggingsteori og ulike måter å tenke planlegging på. Det åpnes for spørsmål om planleggingens samfunnsroller, forholdet mellom planlegging og politikk, hvem vi planlegge for og hva som kan betraktes som ‘god’ planlegging. Dette er kjernespørsmål av høy relevans planleggingsyrket og for å forstå dagens praksis i lys av ulike teorier og rollen og ansvar som planleggere har.

Kurset dekker sentrale planteorier og de ulike tankeskoler med fokus på planleggingsideer som har formet vestlige demokratier. Kurset følger utviklingen av planleggingsidealer gjennom tiden. Vekten er imidlertid på planleggingsideer og debatter av relevans i dag da kurset forsøker å integrere spekteret av tidligere og moderne planleggingsteorier.

Læringsutbytte:

Kunnskap / forståelse

  • Skissere hva feltet planleggingsteori innebærer
  • Kjenne igjen de ulike tankeskolene for planlegging og deres opprinnelse
  • Identifiser rasjonalene bak forskjellige teorier om planlegging
  • Forklare forskjellen mellom ulike teoretiske ståsteder om planleggingsyrket og dets utfordringer 

Søknad / analyse

  • Gi planleggingsteori en rolle i forhold til planleggingspraksis
  • Bli teoretisk bevisst og reflekterende over de profesjonelle normer og verdier so er en del av planleggingsarbeidet.
  • Erkjenne sammenhengen mellom teori og dagens utfordringer i planlegging i ulik kontekst

Syntese / evaluering

  • Formuler argumenter om hvordan og hvorfor forskjellige teorier om planlegging er relevante og/eller problematiske for planleggingspraksis
  • Vurdere hvordan ulike teoretiske perspektiver harmonere eller er motstridende 
  • Gjør rede for egen etisk holdning til aktuelle spørsmål som berører planleggeryrket 
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene organiseres rundt tematiske interaktive seminarer, som arrangeres ukentlig. Som student forventes det at du forbereder deg til hvert seminar og tar en aktiv rolle i seminarene. En del av forberedelsen er å arbeide med tekster og føre en leselogg. Aktivitetene i klasserommet utføres ofte i grupper og inkluderer diskusjoner samt forelesninger.

Kursets arbeidsmengde vil være jevnt fordelt over løpet av kurset for å muliggjøre kontinuerlig behandling av innholdet og jevnlig læringsprogresjon.

Læringsstøtte:
-
Pensum:
En litteraturoversikt vil være tilgjengelig når kurset starter og studiemateriell lastes opp fortløpende på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAA200, APL 200
Obligatorisk aktivitet:
Ukentlige obligatoriske oppgaver og oppmøte på seminarene. Hvis du ikke deltar på et seminar, kan du bli bedt om å kompensere for dette med en ekstra oppgave.
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
 Ekstern sensor kvalitetssikre mappevurderingen.
Merknader:
Kurset kan oppleves som krevende fordi det innebærer stor mengde lesestoff.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 250 timer for strukturerte læringsaktiviteter og egeninnsats
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
 Omtrent 35 timer seminarier.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått