Course code APL230

Emneansvarlige: Karin Birgitta Winter, Sebastian Peters
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
BYREG 3. og 5. år er prioritert. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en bred innføring i planleggingsteori og ulike måter å tenke planlegging på. Det åpner for spørsmål om planleggingens samfunnsroller, forholdet mellom planlegging og politikk, hvem vi planlegge for og hva som kan betraktes som ‘god’ planlegging. Dette er kjernespørsmål av høy relevans planleggingsyrket, for å forstå dagens praksis  i lys av ulike teorier og rollen og ansvar som planleggere har, inklusive planleggingsetikk.

Kurset dekker ledende planteoretiker og de ulike tankeskoler med fokus på planleggingsideer som har formet vestlige demokratier. Kurset følger utviklingen av planleggingsidealer gjennom tiden. Vekten er imidlertid på planleggingsideer og sentrale debatter av relevans i dag da kurset forsøker å integrere spekteret av tidligere og moderne planleggingsteorier.

Læringsutbytte:

1030 / 5000Oversettelsesresultater

Kunnskap / forståelse

  • Identifiser og skissere hva feltet planleggingsteori innebærer
  • Kjenne igjen de ulike tankeskolene for planlegging og deres historiske opprinnelse
  • Identifiser begrunnelsene bak forskjellige teorier om planlegging
  • Forklare forskjellen mellom ulike teoretiske ståsteder om planleggingsyrket og dets utfordringer 

Søknad / analyse

  • Gi planleggingsteori en rolle i forhold til planleggingspraksis
  • Bli teoretisk bevisst og reflekterende over de profesjonelle verdiene og målene som gir formål med planleggingsarbeidet.
  • Analyser og vurder kjerneverdier, fordeler og ulemper ved forskjellige planleggingsteorier

Syntese / evaluering

  • Formuler overbevisende argumenter om hvordan og hvorfor forskjellige teorier om planlegging er relevante for planleggingspraksis
  • Gjør rede for egen etisk holdning til moderne spørsmål som berører planleggeryrket og planleggere må kunne handtere
  • Vurdere karakteren av etiske dilemmaer som fagfolk og forskere i planlegging kan støte på.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene er organisert gjennom tematiske seminarer og mindre oppgaver som forberedelse til disse. Oppgavene vil være både individuelle og gruppebaserte. Diskusjonsgrupper vil bli dannet for å behandle teorien og gjennomføre oppgavene. Rutetiden for disse aktivitetene er gitt ved kursstart.

Kursets arbeidsmengde vil være jevnt fordelt over løpet av kurset for å muliggjøre kontinuerlig behandling av innholdet og jevnlig læringsprogresjon.

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumliste blir publisert på Canvas senest ved kursstart. 
Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAA200, APL 200
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer (min 80 % fremmøte). 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Bestått/ikke bestått. 
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Merknader:
Kurset kan oppleves som krevende fordi det innebærer stor mengde lesestoff.
Normert arbeidsmengde:

250 timer fordelt på forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriftlige oppgaver og diskusjoner.

Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer og gruppeveiledning 60 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått