Course code APL230

Emneansvarlige: Daniel Galland Garcia de Quevedo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
BYREG 3. og 5. år er prioritert. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

APL230 dekker utviklingen av ideer og teorier om planlegging siden Andre verdenskrig. Emnet utforsker og reflekterer over sentrale debatter og konflikter i feltet ved å gjøre rede for ledende tenkere i fagfeltet og undersøke ulike oppfatninger og idealer. I særlig grad vektlegges vesteuropeiske og nordamerikanske ideer om planlegging, måten de har vokst fram på, samt hvordan og hvorfor alternative ideer og teorier om planlegging for tiden dukker opp i både det globale nord og sør.

Kurset reflekterer videre over teoretiseringens relevans for planlegging, og dens kontinuerlige forsøk på å (re-)definere yrket, dets kjernemål og utviklingsspor, og betydningen dette har for praksis og for utøvernes rolle kan eller bør defineres. Ved å omfatte hele bredden og mangfoldet av moderne planleggingsteorier som over tid har vært toneangivende for faget, så synliggjøres hvilke viktige spørsmål planleggere har formulert om hva som er ‘god planlegging’. Slik gir emnet et grunnlag for også å vurdere svarene man har fått på slike spørsmål til ulike tider.

Læringsutbytte:

Kunnskap / forståelse​

 • Identifisere fornuftsgrunnlaget bak ulike teorier om planlegging i lys av underliggende tankeskoler og deres historiske opprinnelse.
 • Gjenkjenne nøkkelpersoner, begreper og språk i plandiskurser som ligger til grunn for ulike teorier om planlegging.
 • Identifisere forskjellige teorier om planlegging i lys av moderne urbane og regionale problemstillinger
 • Tolke planleggerens rolle i lys av forskjellige teorier om planlegging.

Anvendelse / analyse

 • Tillegge planteori en rolle i undersøkelser av historiske og samtidige utfordringer i forskjellige planleggingskontekster.
 • Vurdere dagens planleggingsprosjekter under komplekse og usikre situasjoner i lys av forskjellige teorier om planlegging.
 • Analysere og vurdere kjerneverdier, samt fordeler og ulemper ved ulike planteorier.
 • Teoretisk og reflektert bevissthet rundt faglige verdier og mål som gir arbeidet med planlegging et formål.

Syntese / vurderingsevne

 • Artikulere sammenhengende og overbevisende argumenter om hvordan og hvorfor forskjellige teorier om planlegging er relevante for planleggingspraksis.
 • Etiske standpunkter til samtidsutfordringer som berører planleggingsfaget og konfronter planleggere.
 • Forklare forskningsbasert planleggingsteori i diskusjoner om vitenskapelige og faglige problemstillinger relatert til planleggingsteori med fagfolk og lekfolk.
 • Vurdere etiske dilemmaer innen planlegging som fagfolk og forskere kan støte på når de utøver sine yrker.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen er organisert gjennom en rekke på 8 fokuserte, tematiske seminarer og ett arbeidsseminar. Timeplanen for disse aktivitetene spesifiseres ved kursstart. Det vil settes sammen grupper for diskusjon i klassen og online, for å behandle teori og utvikle skriftlige besvarelser på oppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAA250, APL 250
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske forelesninger og seminarer (80 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og aktiv deltakelse i klasse og online diskusjoner. 

I alt 3 individuelle skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått) og 1 gruppe oppgave. 

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig oppgave gis endelig karakter for kurset (A-F).
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Merknader:
Kurset kan oppleves som krevende fordi det innebærer stor mengde lesestoff.
Normert arbeidsmengde:

300 timer fordelt på forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner.

Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger/seminarer ca 40 timer.

Selvstudium inklusive individuell lesning, skriving og diskussioner ca 260 timer.

Eksamensdetaljer: :