Course code APL230

Emneansvarlige: Daniel Galland Garcia de Quevedo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
BYREG 3. og 5. år er prioritert. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hovedretningene innen planleggingsteori. Kurset forsøker å integrere et bredt spekter av planleggingsteorier fra fortid og nåtid. Det har som formål å framheve sentrale spørsmål som planleggere har formulert om "god planlegging", samt svar de har gitt på disse spørsmålene over tid. Kurset reflekterer videre om relevansen av teoretisering om planlegging: som ledd i å kontinuerlig (re)definere yrket, dets kjerneformål og baner, diskuterer kurset hvordan planteori kan være viktig for praktisk planlegging, samt hvordan planleggerrollen er eller kan være. Læringsmålene for kurset er at studentene skal:

  • Forstå kjernen i planteori og forklare rasjonaler for hvordan og hvorfor planteori er relevant for praksis.
  • Bli oppmerksom på planteorienes historiske opprinnelser og kontekster, mål og verdier.
  • Forstå utviklingen av og rasjonaler bak ulike teorier om planlegging gjennom det 20. og 21. århundre.
  • Styrke kompetansen på, dvs. forståelse, tolkning og anvendelse av ulike teorier om planlegging i forhold til å håndtere dagens urbane problemstillinger.
  • Identifisere og belyse pågående diskusjoner og individuelle standpunkter angående dagens problemstillinger, som et verktøy for å forstå og løse problemer knyttet til akademisk planforskning og praksis utøvelse av faget.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen er organisert gjennom en rekke på 8 fokuserte, tematiske seminarer og ett arbeidsseminar. Timeplanen for disse aktivitetene spesifiseres ved kursstart. Det vil settes sammen grupper for diskusjon i klassen og online, for å behandle teori og utvikle skriftlige besvarelser på oppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAA250, APL 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer (80 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og aktiv deltakelse i klasse og online diskusjoner.
Vurderingsordning:
2-3 individuelle skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått) og 1 gruppe oppgave. Avsluttende skriftlig oppgave gis endelig karakter for kurset (A-F).
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Merknader:
Kurset kan oppleves som krevende fordi det innebærer stor mengde lesestoff.
Normert arbeidsmengde:

300 timer fordelt på forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner.

Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger/seminarer ca 40 timer.

Selvstudium inklusive individuell lesning, skriving og diskussioner ca 260 timer.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått