Course code APL230

APL230 Planteori

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Det er uklart når emnet kan gis første gang, men vil deretter gå årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BYREG
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten. Dette omfatter blant annet makt, etikk, normativ og diskursiv planteori, instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til planlegging, og i tillegg utvikle standpunkter til hva de mener god planleggingspraksis kan være og kunne reflektere over dette.
Læringsaktiviteter:
Før hvert seminar har alle studentene forberedt og levert inn en oppgave basert på litteratur for seminaret. Hver student har også lest en annen students oppgave, og er forberedt på å gi kommentarer i grupper.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
APL103, APL108 (eller tilsvarende), LAA250, APL 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og aktiv deltakelse i diskusjoner.
Vurderingsordning:
4 individuelle skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått)). Skriftlig hjemmeeksamen. Karakteren fastsettes på bakgrunn av avsluttende skriftlige hjemmeeksamen.
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Merknader:
Emnet er under utvikling. På sikt vil emnet overta for APL330 som obligatorisk emne i planteori. APL230 vil ikke tilbys før det foreligger en strategi og tilstrekkelig lærerbemanning for å håndtere omstillingen. I mellomtiden henvises studenter til APL330.
Normert arbeidsmengde:
300 timer fordelt på forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og skriving ca 210 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått