Course code APL108

APL108 Introduksjon til romlig planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Inger-Lise Saglie
Medvirkende: Gro Sandkjær Hanssen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset består av fem deler:

Den første delen, organiseringen av dagens planlegging, gir en oversikt over planleggingsinstitusjonene, de ulike plantypene, forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene, planleggingens forhold til politikk.

Den andre temaet er planleggingen som idé der vi skal se på planlegging som design, forholdet mellom marked og planlegging, bruk av kunnskap i planlegging, forhandlinger i planlegging.

Det tredje temaet er planlegging og makt der vi skal se på hvilke aktører som påvirker utfallet av planprosessene og på hvilke måter, og hvordan ulike planteoretiske bidrag se på makt.

Det fjerde temaet er planleggerrollen og  etiske problemstillinger i planlegging.

I den siste bolken ser vi litt fremover. Hva er fremtiden for planlegging under krav om omstilling til lavutslippssamfunn og  tilpassing til klimaendringer?

Læringsutbytte:
Studentene skal ha en forståelse av de grunnleggende ideene om planlegging og  kjenne til organiseringen av planleggingen i Norge. De skal ha forståelse av maktforhold i planlegging og kjenne til den samfunnsmessige diskusjonen om planleggingens formål og  fremtidig rolle i samfunnet.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger og presentasjon av aktuelle case for å diskutere det aktuelle temaet. Videre gis det  gruppeoppgaver som presenteres i plenum.
Læringsstøtte:
Studentene vil finne tilleggslitteratur og relevante nettesteder på Canvas.
Pensum:

Kapitler  fra følgende bøker danner kjernen i litteraturen brukt i kurset:

Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth, Ronny Kristiansen (red): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap.Bærekraft. Demokrati. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2012

Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Inger-Lise Saglie (red): Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget 2015. 

Jon Naustdalslid: Klimapolitikk. Samfunn og styring under et klima i endring. Abstrakt forlag 2015

Anbefalte forkunnskaper:
APL100 (kan tas parallelt)
Vurderingsordning:
Eksamen er basert på skriftlig hjemmeoppgave på rundt 3000 ord.
Sensor:
Ekstern sensor vil sammen med intern sensor utarbeide og godkjenne eksamensoppgave og kvalitetssikre opplegg for vurderingen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer; gruppeoppgaver, litteraturestudier og individuell oppgave 102 timer.
Opptakskrav:
Kun for studenter på M-BYREG.
Undervisningstid:
Kurset er strukturert rundt 12 dobbeltforelesninger og presentasjon av gruppeoppgaver.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått