APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Sebastian Peters

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Antall opptatte M-By-reg studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Arbeidsmengde er 250 t fordelt over August + Høst, inkludert 60 t strukturert undervisning, dvs forelesninger/kollokvier og veiledning.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallell.

Om dette emnet

APL 100 er det første emnet i mastergradsutdanningen i by- og regionplanlegging. Emnet introduserer studenter til det akademiske profesjonsstudiet i by- og regionplanlegging. Det introduserer studentene også til det høyere utdanningssystemet. Emnet orienterer studentene ved å gi en oversikt over studieprogrammet og ved å invitere emneansvarlige lærere. Studentene blir slik i stand til å planlegge og organisere sine egne studieplaner.

Augustblokk: Emnet er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. Deler av studieopplegget samkjøres med EIE 100.

Høstparallell: Seminarer som introdusere planleggerens profesjon og rolle, og de viktigste kunnskapsfelt innenfor planlegging bla: byform, arkitektur og by-utforming, helse og trivsel, areal og transportplanlegging, eiendomsutvikling, miljøplanlegging, by-sosiologi og bolig i planlegging.

Diverse øvelser som legger grunn for å utvikle akademiske ferdigheter, som litteratursøk, kritisk lesning, refleksjon og diskusjoner, skriving. Gruppearbeid, sluttpresentasjon og hjemmeeksamen.

Dette lærer du

Læringsutbyttet for APL 100 er som følger:

• Studentene vil gjenkjenne hovedegenskapene og strukturen i det norske planleggingssystemet. De vil være i stand til å identifisere de viktigste plantypene, skjelne mellom dem og kunne forklare hvordan forskjellige planleggingsnivåer henger sammen.

• Studentene vil kunne identifisere og beskrive typiske utfordringer i by- og regionplanlegging.

• Studentene vil kunne skjelne mellom de forskjellige fagområdene som er relevante for by- og regionplanlegging. Studentene vil dermed kunne gjenkjenne noen muligheter og utfordringer relatert til tverrfaglighet i planlegging.

• Studentene vil anvende denne nye tverrfaglige kunnskapen for å utforske noen konkrete planleggingsutfordringer, med vekt på integrasjon av ulike faglige perspektiver.

• Studentene vil kunne identifisere og vurdere spørsmål som har med planleggernes samfunnsmessige rolle å gjøre, og med ansvaret deres for samfunnsutvikling og miljø.

Faglige ferdigheter

• Studentene vil utvikle innledende ferdigheter i å søke litteratur innen sitt fagfelt. De vil også utvikle sin evne til kritisk tenkning gjennom å lese og diskutere denne litteraturen med medstudenter og lærere.

• Studentene utvikler ferdigheter i å presentere og formidle arbeidet sitt til grupper av studenter og lærere og i klassediskusjoner.

• Studentene vil identifisere og anvende arbeids- og presentasjonsmetoder som brukes i planleggingspraksis.

 • Studentene vil begynne å utvikle akademiske ferdigheter, som: å gjennomføre faglig litteratursøk, kritisk lesning, reflektere og diskutere konstruktivt, akademisk skriving.
 • Augustblokk: Forelesninger. Befaringer. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger. Selvstendig arbeid, skriftlig oppgave.

  Høstparallell: seminarer med påfølgende gruppearbeid / hjemmeoppgaver.

 • Emnet gjennomføres med tilstedeværelse av ansvarlige lærere.
 • Aarsether et al (2018) "Plan og samfunn - system, praksis, teori". Cappelen Damm Akademisk. Oslo
 • Ingen
 • Hjemme-eksamen (for å kunne ta hjemme-eksamen må man ha deltatt og bestått obligatoriske aktiviteter)
 • Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensopplegget.
 • Utferder/befaringe, oppgaver og rapporter/gruppe presentasjoner er obligatoriske.
 • Emnet er obligatorisk for By- og regionplanlegging opptak til 1. studieår.
 • Forelesninger: ca. 40 t. Seminar/øvelser med veiledning: ca. 20 t.
 • M-BYREG
 • APL100 versjon 1 - 10 sp
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK