Course code APL100

APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Sebastian Peters
Medvirkende: Martin Rasch Ersdal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antall opptatte M-By-reg studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: M-BYREG
Emnets innhold:

Augustblokk: Emnet er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. Deler av studieopplegget samkjøres med EIE 100.

Høstparallell og vårparallell: Seminarer; fysisk planlegging, byform og byforming, regional landskapsplanlegging, areal og transportplanlegging, miljø i planlegging, bolig i planlegging, profesjon og arbeidsliv. Gruppearbeid og sluttpresentasjon.   

Læringsutbytte:
Studentene skal ha blitt kjent med problemstillinger innenfor profesjonene, typiske arbeidsoppgaver og kjennetegn ved kandidatenes fremtidige arbeidssituasjon. Dette skal bidra til den profesjonelle modning gjennom studiet, for å forstå studieprogresjonen via de mer generelle grunnfag og for å øke motivasjonen med gjennomføringen av studiet. Studentene skal bli kjent med sine medstudenter og lærere i en sammenheng som er relevant for studiet. Studentene skal gjennom kurset få en  introduksjon tili arbeidsformer og presentasjonsformer som er vanlige i profesjonene. Studentene skal kunne beskrive fenomener og problemer knyttet til by- og regionplanlegging og eiendomsforhold. Studentene blir introdusert til etiske og mellommennesklige problemstillinger som preger arbeidsoppgavene innenfor profesjonene. Studentene blir også introdusert til typiske problemstillinger innenfor arkitektur og byplanlegging.
Læringsaktiviteter:

Augustblokk: Forelesninger. Befaringer. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger. Selvstendig arbeid, skriftlig oppgave.

Høstparallell og vårparallell: seminarer med påfølgende gruppearbeid.

Læringsstøtte:
Emnet gjennomføres med tilstedeværelse av ansvarlige lærere.
Pensum:
Artikler og annet skriftlig materiale som blir lagt ut som del av øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:

Utferder/befaringer og oppgaver er obligatoriske.

Seminarrekke og gruppearbeid.

Vurderingsordning:
Obligatorisk innleveringsoppgave . Ekskursjonsdeltagelse og rapportering muntlig for klassen. Evaluering vil skje på grunnlag av framleggelser, presentasjoner og gruppearbeider. Evalueringen skjer umiddelbart.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensopplegget.
Merknader:
Emnet er obligatorisk for By- og regionplanlegging opptak til 1. studieår. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kåserier: 20 t. Seminar/kollokvie med lærer til stede: 30 t. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger: 80 t. Selvstudium 20 t. 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
Forelesninger/kåserier: ca. 20 t. Seminar/kollokvie med lærer til stede: ca. 30 t. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger: ca. 80 t. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått