Course code APL100

APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gunnar Ridderstrøm, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antall opptatte M-By-reg studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Augustblokk: Emnet er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. Deler av studieopplegget samkjøres med EIE 100.

Høstparallell og vårparallell: Seminarer; romlig planlegging, byform og byforming, regional landskapsplanlegging, areal og transportplanlegging, miljø i planlegging, bolig i planlegging, profesjon og arbeidsliv. Gruppearbeid og sluttpresentasjon.   

Læringsutbytte:
Studentene skal ha blitt kjent med problemstillinger innenfor profesjonene, typiske arbeidsoppgaver og kjennetegn ved kandidatenes arbeidssituasjon. Dette dels for å bidra til den profesjonelle modning gjennom studiet, og dels for å forstå studieprogresjonen via de mer generelle grunnfag og øke motivasjonen ved gjennomføringen av disse. Studentene skal lære sine medstudenter og lærere å kjenne i en sammenheng relevant for det videre studiet. Studentene skal ha fått en introduksjonsmessig kompetanse i arbeidsformer og framleggelsesformer som er vanlige i profesjonene. Studentene skal kunne beskrive fenomener og problemer knyttet til by- og regionplanlegging og eiendomsforhold. Studentene skal ha blitt introdusert til etiske og mellommennesklige problemstillinger som preger arbeidsoppgavene innenfor profesjonene. Studentene skal ha blitt introdusert til typiske utrykk fra arkitektur og byplanlegging.
Læringsaktiviteter:

Augustblokk: Forelesninger/kåserier. Befaringer. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger. Selvstendig arbeid, oppgave.

Høstparallell og vårparallell: seminarer med påfølgende gruppearbeid.

Læringsstøtte:
Emnet gjennomføres undertilstedeværelse av ansvarlige lærere.
Pensum:
Notater, evt. artikler som blir lagt ut som del av øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Utferder og befaringer er obligatoriske. Oppgaver er obligatoriske.

Seminarrekke og gruppearbeid.

Vurderingsordning:
Obligatorisk innleveringsoppgave . Ekskursjonsdeltagelse og rapportering muntlig for klassen. Evaluering vil skje på grunnlag av framleggelser, presentasjoner og gruppearbeider. Evalueringen skjer umiddelbart.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensopplegget.
Merknader:

Emnet er under utvikling.

Emnet er obligatorisk for By- og regionplanlegging opptak til 1. studieår. 

Normert arbeidsmengde:

Forelesninger/kåserier: 20 t. Seminar/kollokvie med lærer til stede: 30 t. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger: 80 t. Selvstudium 20 t.

Seminarer.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger/kåserier: ca. 20 t. Seminar/kollokvie med lærer til stede: ca. 30 t. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger: ca. 80 t.

Seminarer

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått