Course code APL100

APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sebastian Peters
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antall opptatte M-By-reg studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallell.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

APL 100 er det første emnet i mastergradsutdanningen i by- og regionplanlegging. Emnet introduserer studenter til det akademiske profesjonsstudiet i by- og regionplanlegging. Det introduserer studentene også til det høyere utdanningssystemet. Emnet orienterer studentene ved å gi en oversikt over studieprogrammet og ved å invitere emneansvarlige lærere. Studentene blir slik i stand til å planlegge og organisere sine egne studieplaner.

Augustblokk: Emnet er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. Deler av studieopplegget samkjøres med EIE 100.

Høstparallell: Seminarer som introdusere planleggerens profesjon og rolle, og de viktigste kunnskapsfelt innenfor planlegging bla: byform, arkitektur og by-utforming, helse og trivsel, areal og transportplanlegging, eiendomsutvikling, miljøplanlegging, by-sosiologi og bolig i planlegging.

Diverse øvelser som legger grunn for å utvikle akademiske ferdigheter, som litteratursøk, kritisk lesning, refleksjon og diskusjoner, skriving. Gruppearbeid, sluttpresentasjon og hjemmeeksamen.

Læringsutbytte:

Læringsutbyttet for APL 100 er som følger:

• Studentene vil gjenkjenne hovedegenskapene og strukturen i det norske planleggingssystemet. De vil være i stand til å identifisere de viktigste plantypene, skjelne mellom dem og kunne forklare hvordan forskjellige planleggingsnivåer henger sammen.

• Studentene vil kunne identifisere og beskrive typiske utfordringer i by- og regionplanlegging.

• Studentene vil kunne skjelne mellom de forskjellige fagområdene som er relevante for by- og regionplanlegging. Studentene vil dermed kunne gjenkjenne noen muligheter og utfordringer relatert til tverrfaglighet i planlegging.

• Studentene vil anvende denne nye tverrfaglige kunnskapen for å utforske noen konkrete planleggingsutfordringer, med vekt på integrasjon av ulike faglige perspektiver.

• Studentene vil kunne identifisere og vurdere spørsmål som har med planleggernes samfunnsmessige rolle å gjøre, og med ansvaret deres for samfunnsutvikling og miljø.

Faglige ferdigheter

• Studentene vil utvikle innledende ferdigheter i å søke litteratur innen sitt fagfelt. De vil også utvikle sin evne til kritisk tenkning gjennom å lese og diskutere denne litteraturen med medstudenter og lærere.

• Studentene utvikler ferdigheter i å presentere og formidle arbeidet sitt til grupper av studenter og lærere og i klassediskusjoner.

• Studentene vil identifisere og anvende arbeids- og presentasjonsmetoder som brukes i planleggingspraksis.

  •  Studentene vil begynne å utvikle akademiske ferdigheter, som: å gjennomføre faglig litteratursøk, kritisk lesning, reflektere og diskutere konstruktivt, akademisk skriving.
Læringsaktiviteter:

Augustblokk: Forelesninger. Befaringer. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øvinger. Selvstendig arbeid, skriftlig oppgave.

Høstparallell: seminarer med påfølgende gruppearbeid / hjemmeoppgaver.

Læringsstøtte:
Emnet gjennomføres med tilstedeværelse av ansvarlige lærere.
Pensum:
Aarsether et al (2018) "Plan og samfunn - system, praksis, teori". Cappelen Damm Akademisk. Oslo
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
Utferder/befaringe, oppgaver og rapporter/gruppe presentasjoner er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Hjemme-eksamen (for å kunne ta hjemme-eksamen må man ha deltatt og bestått obligatoriske aktiviteter)
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensopplegget.
Merknader:
Emnet er obligatorisk for By- og regionplanlegging opptak til 1. studieår. 
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde er 250 t fordelt over August + Høst, inkludert 60 t strukturert undervisning, dvs forelesninger/kollokvier og veiledning.  
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
APL100 versjon 1 - 10 sp
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 40 t. Seminar/øvelser med veiledning: ca. 20 t.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått