Course code AOS345

AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Espen Ekberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Masterstudenter i økonomi og administrasjon (M-ØA).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Formålet med dette emnet er å oppøve ferdigheter i skriftlig kommunikasjon. Dette er et praktisk orientert emne hvor deltakerne arbeider gjennom semesteret med å utforme, bearbeide og forbedre tekster basert på tilbakemeldinger på utkast. Forelesningene vil ta for seg kriterier for effektiv skriftlig kommunikasjon samt strategier for å forbedre ulike typer tekster som rapporter, akademiske tekster og kronikker.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til effektive strategier for å skrive og revidere ulike typer tekster som rapporter, akademiske oppgaver, populærvitenskapelige tekster, kronikker og notater
 • Kjennskap til ulike rammeverk/modeller for strukturering av tekster
 • Kjennskap til kriterier for vurdering av tekster (mht. struktur, logikk, lesbarhet, begrepsbruk osv.)

Ferdigheter

 • Øvelse i å utforme ulike typer tekster gjennom førskriving, skriving og etterarbeid.
 • Kunne forklare kompliserte teorier, rammeverk, modeller og sammenhenger skriftlig på en effektiv og logisk måte
 • Kunne definere faguttrykk og finne hensiktsmessige erstatterord for engelske faguttrykk
 • Kunne strukturere tekster for å sikre en effektiv «flyt» mellom ulike deler av teksten
 • Tilpasse språkbruk og form til ulike målgrupper og situasjoner (f.eks. akademisk tekst; internt notat; nettside)
 • Kunne forfatte tekster med et minimum av skrive- og kommafeil og med godt norsk fagspråk
 • Kunne ta imot og gi tilbakemeldinger på tekst, og revidere og forbedre tekstutkast basert på disse tilbakemeldingene.

Generelle kunnskaper

 • Økt bevissthet om betydningen av å kunne skrive godt.
 • Økt motivasjon til å utvikle egne ferdigheter og kunnskap om skriving
 • Kjennskap til strategier som man kan bruke for å effektivisere skrivearbeidet, spare tid og redusere stress
 • Kunnskap om hvor man finner relevante ressurser om kommunikasjon og akademisk skriving
Læringsaktiviteter:
Dette er et emne som krever aktiv deltakelse fra dag 1. Deltakerne vil bli bedt om å skrive utkast til tekster som vil bli gradvis forbedret ved at man får tilbakemeldinger fra med-studenter og foreleser/undervisningsassistent.  
Læringsstøtte:
Veiledning og tilbakemelding på skriftlige utkast.
Pensum:

*Christine Calvert og Ove Dalen (2021), Skriv godt, bli forstått. Guiden for å skrive raskere, bedre og med mindre smerte, Oslo: Universitetsforlaget

*Aage Rognsaa (2016), Kunsten å skrive godt, Oslo: Universitetsforlaget.

*Enkeltstående artikler og bokkapitler vil legges ut i Canvas

Obligatorisk aktivitet:

Tre innleverte tekstutkast og medstudentvurdering av to tekster. 

Obligatorisk oppmøte på første forelesning og ellers 80 prosent oppmøte i emnet.

Vurderingsordning:
Mappevurdering. Tre innleverte tekster.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver.
Merknader:

Emnet har begrenset plass. Søknad om opptak til emnet i Studentweb. Merk at emnet har tidligere påmeldingsfrist enn den generelle oppmeldingsfristen for emner i vårparallellen. Påmeldingsfristen for emnet er 20. januar.

Merk at emne har obligatorisk oppmøte til første samling dvs. at dersom du ikke møter eller har gyldig grunn til fravær, kan du miste plassen slik at andre studenter på venteliste kan få tilbud om plass.

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Opptak på masterprogram, eller fullført to år av bachelorprogrammet.
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med LNG250 Akademisk skriving.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke i 8-10 uker.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått