Course code AOS337

AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i ledelse av moderne kunnskapsorganisasjoner. Kurset vil gi deltakerne et solid teoretisk grunnlag som skal bidra til å utvikle kritiske og analytiske evner. Samtidig er det et sentralt mål at kurset skal forbedre deltakernes ferdigheter i å håndtere praktiske utfordringer samt bidra til bevisstgjøring med hensyn til hva som kreves i en lederrolle og betydningen av ledelse generelt. Hovedfokus legges på kunnskap og ferdigheter som man kan begynne å tilegne seg som student, men som vil kreve gradvis modning og videreutvikling gjennom hele ens karriere. Kurset vil også være relevant for de som ønsker en rolle hvor de støtter ledere (f. eks. som konsulenter, HR-rådgivere osv.) eller bidrar til organisasjons-og ledelsesutvikling. Selv om kurset vil dekke ledelse på ulike nivåer så vil det være spesielt sterk fokus på ledelse i team/prosjekt og på avdelingsnivå.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til sentrale utfordringer for ledere på ulike nivåer
 • Kjennskap til ulike tilnærminger og perspektiver innenfor ledelse i faglitteraturen

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige forutsetninger og rammebetingelser for effektiv ledelse
 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere ledelsesmessige utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse ledelsesmessige utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Andre undervisningsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av ledelse 
 • Forbedret innsikt i eget ferdighetsnivå og egen motivasjon knyttet til ledelse
 • Økt motivasjon til å utvikle ferdigheter/kompetanse knyttet til ledelse
 • Oversikt og interesse for faglitteratur på området
Læringsaktiviteter:

Det vil bli brukt en kombinasjon av ulike metoder i kurset:

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid/cases med innleveringer
 • Individuelt arbeid med en innlevering
 • Bidrag fra eksterne gjesteforelesere
 • Egenvurderinger (basert på spørreskjema som vil bli distribuert)

Aktiv deltakelse er nødvendig. 

Pensum:
Kompendium som er tilgjengelig fra Boksmia.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor samt AOS130 og AOS230 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS237 og AOS325 eller tilsvarende. Det kan også være en fordel med noe arbeidserfaring eller erfaring fra foreningsliv eller idrettsorganisasjoner. Mye av pensum er på engelsk så det er viktig at man er komfortabel med å lese engelsk faglitteratur.
Vurderingsordning:

Eksamen: Deltakelse i forelesninger teller 20%. To gruppeoppgaver som teller til sammen 30%. Individuell skriftlig eksamen, 3 timer, teller 50%.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. De som ikke består faget må ta hele kurset på nytt neste gang kurset organiseres.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått