AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nicolay Andre Melsæter Worren

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:75 deltakere.

Frekvens:Emnet gis årlig. Emnet tilbys neste gang høsten 2023.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke våren 2023. Emnet tilbys neste gang i høstparallellen 2023.

Om dette emnet

Kurset gir en innføring i ledelse av moderne kunnskapsorganisasjoner. Kurset vil gi deltakerne et solid teoretisk grunnlag som skal bidra til å utvikle kritiske og analytiske evner. Samtidig er det et sentralt mål at kurset skal forbedre deltakernes ferdigheter i å håndtere praktiske utfordringer samt bidra til bevisstgjøring med hensyn til hva som kreves i en lederrolle og betydningen av ledelse generelt. Hovedfokus legges på kunnskap og ferdigheter som man kan begynne å tilegne seg som student, men som vil kreve gradvis modning og videreutvikling gjennom hele ens karriere. Kurset vil også være relevant for de som ønsker en rolle hvor de støtter ledere (f. eks. som konsulenter, HR-rådgivere osv.) eller bidrar til organisasjons-og ledelsesutvikling. Selv om kurset vil dekke ledelse på ulike nivåer så vil det være spesielt sterk fokus på ledelse i team/prosjekt og på avdelingsnivå.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Kjennskap til sentrale utfordringer for ledere på ulike nivåer
 • Kjennskap til ulike tilnærminger og perspektiver innenfor ledelse i faglitteraturen

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige forutsetninger og rammebetingelser for effektiv ledelse
 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere ledelsesmessige utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse ledelsesmessige utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Andre undervisningsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av ledelse
 • Forbedret innsikt i eget ferdighetsnivå og egen motivasjon knyttet til ledelse
 • Økt motivasjon til å utvikle ferdigheter/kompetanse knyttet til ledelse
 • Oversikt og interesse for faglitteratur på området
 • Det vil bli brukt en kombinasjon av ulike metoder i kurset:

  • Case-diskusjoner
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid med innleveringer
  • Bidrag fra eksterne gjesteforelesere
  • Egenvurderinger (basert på spørreskjema som vil bli distribuert)

  Aktiv deltakelse er nødvendig.

 • Kompendium som er tilgjengelig fra Boksmia og/eller digital.
 • Bachelorgrad, samt AOS130 Innføring i organisasjonsteori og AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi eller tilsvarende.
 • Mappe vurdering: Mappe som består av to gruppeinnleveringer (30%), deltakelse i case-diskusjoner (20%) og skriftlig eksamen i undervisningsperioden (5 timer) (50%).

  Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består emnet må ta hele emnet på nytt neste gang kurset organiseres.  Delprøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaven.
 • 2 timer forelesning pr. uke (vil kunne bli utvidet til 3 ved behov). Merk at man må sette av tid til gruppearbeid i tillegg til dette.
 • 5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
 • Emnet er forbeholdt studenter som tilhører et masterprogram ved NMBU.