Course code AOS335

AOS335 Organisasjonsendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring,
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om sentrale teorier om endring og endringsprosesser
  • Kunnskap om hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter
  • Være kjent med sentrale teorier om forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser

Ferdigheter

  • Utvikle evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner
  • Forstå hva som driver interne endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Forstå hva eksterne endringsprosesser kan være og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og framstille relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

  • Være i stand til å reflektere rundt hva endring er og hvordan endring kan håndteres
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver.
Pensum:
Lærebok supplert med artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS230, og AOS237, eller tilsvarende. AOS335 kan tas i samme semester.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid. To obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret.

De obligatoriske innleveringene er bedømt bestått/ikke-bestått

Det kreves bestått på begge de to obligatoriske innleveringene for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere godkjente obligatoriske innleveringer ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen på 30 timer. Karakter fastsettes kun basert på hjemmeeksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå som fire timers samlinger i uka i 12 uker. Hvordan timene disponers i løpet av høsten vil variere noe, men dette gjøres det rede for ved oppstart av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått