Course code AOS335

AOS335 Endring i virksomheter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Sigurd Henning Rysstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Alle virksomheter må forholde seg til relativt hyppige endringer i sine markedsmessige muligheter og/eller regulatoriske krav. I dette emnet skal vi studere hvordan ledere kan bidra til å utvikle virksomheten for å håndtere både ytre og indre muligheter og begrensninger.  Dette innebærer å sørge for at det er en forståelse i virksomheten for behov for endring, diagnostisere hva som bør endres, og planlegge, initiere og gjennomføre ønskede endringsprosesser.
Læringsutbytte:

Kunnskap om:

  • hva som skaper behov for endringer i organisasjoner
  • sentrale teorier om endring og endringsprosesser
  • hvordan drive endringsprosesser

Emne legger vekt på analyse av endringer knyttet til digitalisering og utvikling mot mer bærekraftig samfunn.

Ferdigheter til å:

  • diagnostisere endringsbehov
  • analysere endringsprosesser i organisasjoner
  • forstå hva som driver endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og presentere relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

  • være i stand til å reflektere rundt hva endring i virksomheter er og hvordan endring kan håndteres
  • etisk refleksjonsevne og evne til å vurdere samfunnsansvar i endringsprosesser
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og gruppeoppgaver. Studentene vil i grupper og under veiledning gjennomføre feltarbeid.
Læringsstøtte:
Veiledning og muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver etter avtale, i tillegg til diskusjoner på samlingene.
Pensum:
Lærebok supplert med utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 og AOS230 eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
AOS235 og AOS237 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på samlinger med gruppediskusjoner og/eller presentasjoner, og feltarbeid (se undervisningsplan i Canvas). 
Vurderingsordning:

Samlet vurdering: Grupperapport (60%) og en 3,5 timer skoleeksamen i eksamensperioden (40%).

Karakterer A-F.

Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 250 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU. 
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Undervisningen vil foregå som en fire-timers samling i uka i 12 uker.

Timene vil disponeres til både forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Det vil gjøres rede for opplegget mer i detalj ved oppstart av kurset.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer