AOS335 Endring i virksomheter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Bernt Aarset, Gro Ladegård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde er anslått til 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Alle virksomheter må forholde seg til relativt hyppige endringer i sine markedsmessige muligheter og/eller regulatoriske krav. I dette emnet skal vi studere hvordan ledere kan bidra til å utvikle virksomheten for å håndtere både ytre og indre muligheter og begrensninger. Dette innebærer å sørge for at det er en forståelse i virksomheten for behov for endring, diagnostisere hva som bør endres, og planlegge, initiere og gjennomføre ønskede endringsprosesser.

Dette lærer du

Kunnskap om:

 • hva som skaper behov for endringer i organisasjoner
 • sentrale teorier om endring og endringsprosesser
 • hvordan drive endringsprosesser

Emne legger vekt på analyse av endringer knyttet til digitalisering og utvikling mot mer bærekraftig samfunn.

Ferdigheter til å:

 • diagnostisere endringsbehov
 • analysere endringsprosesser i organisasjoner
 • forstå hva som driver endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
 • benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og presentere relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

 • være i stand til å reflektere rundt hva endring i virksomheter er og hvordan endring kan håndteres
 • etisk refleksjonsevne og evne til å vurdere samfunnsansvar i endringsprosesser
 • Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og gruppeoppgaver. Studentene vil i grupper og under veiledning gjennomføre feltarbeid.
 • Veiledning og muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver etter avtale, i tillegg til diskusjoner på samlingene.
 • Lærebok supplert med utvalgte artikler.
 • AOS130 Innføring i organisasjonsteori og AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering: Grupperapport (60%) og en 3,5 timer skoleeksamen i eksamensperioden (40%).

  Karakterer A-F.

  Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
 • Obligatorisk deltakelse på samlinger med gruppediskusjoner og/eller presentasjoner, og feltarbeid (se undervisningsplan i Canvas).
 • Undervisningen vil foregå som en fire-timers samling i uka i 12 uker.

  Timene vil disponeres til både forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

  Det vil gjøres rede for opplegget mer i detalj ved oppstart av kurset.

 • Emnet kan tas av studenter på master- og bachelornivå så fremt forkunnskapskravene er oppfylt.