Course code AOS240

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset er organisert rundt tre typer av empiriske design brukt i samfunnsvitenskapelig forskning: utforskende design (inklusiv intervjuer og fokusgrupper), beskrivende design (inklusiv spørreskjema), og forklarende design (inklusiv eksperimenter). Det blir lagt vekt på at studentene skal forstå muligheter og begrensinger med disse tre designene, og hvordan den konkrete problemstillingen som analyseres legger føringer for hvilke av design som bør velges, og hvordan utformingen av det valgte design bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen. 
Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om ulike former for forskningsdesign brukt i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper og eksperiment i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om sannsynlighets- og ikke-sannsynlighetsutvalg

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om styrker og svakheter til ulike samfunnsvitenskapelige metoder

- ha kunnskap om validitet og reliabilitet

Ferdighet:

Studenten skal

- kunne vurdere hvilken type forskningsdesign som best egner seg til ulike problemstillinger

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne forstå og bruke sentrale begreper relatert til samfunnsvitenskapelig metode

- kunne lage webbaserte spørreskjema av god kvalitet

- kunne vurdere om årsaksforklaringer tilfredsstiller vanlige krav til kausalforklaringer

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike former for samfunnsvitenskapelige metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling til en samfunnsvitenskapelige masteroppgave ved hjelp av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper eller eksperiment

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgave og øvinger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lærebok og litt tilleggslitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter). Hvis man stryker i en av delene, stryker man totalt. 

Emnet har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurdere pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer undervisning pr. uke + noen uker med 2 timer med andre aktiviteter
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått